การสอบป้องกันโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าภาคเรียนที่ ๑

เกริ่นนำ

การสอบป้องกันของวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าประจำภาคเรียนต้นนี้ นนร. จะต้องทำชิ้นงานจนเสร็จ แต่อาจจะยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ๑๐๐%

คู่มือปฎิบัติ

หน้าที่รับผิดชอบ

ซ่อมบำรุง เตรียมการ และใช้เครื่องมือทดลองปฏบัติการในกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกองวิชา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

ดูแลรักษา เครื่องมือทดลองปฏิบัติการให้สามารถใช้ราชการได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วุฒิการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

ประสบการณ์

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรอาชีพ เลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก

งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ

งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เป็นบริการที่บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จะช่วยให้คำแนะนำและบริการตอบคำถามแก่ผู้ใช้ ทั้งคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด และคำถามที่ต้องค้นหาคำตอบจากทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ในห้องสมุด

Workflow-งานตอบคำถาม

การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ

บริการยืม-คืน คือ บริการให้ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ตามระเบียบการยืมของห้องสมุดเพื่อให้ความสะดวกในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  ในกรณีที่ยืมเกินกำหนดผู้ยืมต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือกำหนด

Workflow-การยืม

Workflow-การคืน

งานทะเบียนสมาชิกห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ

งานทะเบียนสมาชิกห้องสมุด เป็นงานที่จัดการข้อมูลทั้งข้อมูลส่วนตัวสมาชิก รวมไปถึงข้อมูลการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดโรงเรียนนายเรือของสมาชิก

Flow Chart งานทะเบียนสมาชิก