เทคนิคการสอน นนร.ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ที่ทำให้ลดเวลาการเรียนรู้ของ นนร.

การเรียนการสอนของ นนร.มีข้อจำกัดหลายประการ  ที่ทำให้ลดเวลาการเรียนรู้ของ นนร. อาจารย์ ฝศษ.รร.นร.จึงต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละวิชา ซึ่ง ฝศษ.รร.นร.เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงจัดเวลาให้อาจารย์จากกองวิชาต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ซึ่งหลาย ๆ ท่านสามารถนำเทคนิคเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้

เทคนิคการสอน

ภาระงาน: จนท.ห้องปฏิบัติการ กววอ.

หน้าที่ภาระงาน จนท.ห้องปฏิบัติการ กววอ.ฝศษ.รร.นร.

พ.จ.อ.อำนาจ พุ่มบางป่า

๑.  เป็นครูฝึกผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงานสำรวจด้านต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการอุทกศาสตร์และในพื้นที่งานสำรวจ

๒.  ดูแล รักษา และซ่อมบำรุงพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดเตรียมเครื่องมือทดลอง รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการสำรวจ

สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการกองวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร์ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

๓.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

– ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ:

๑.  ดำเนินการช่วยฝึก นนร. ด้านการปฏิบัติงานสำรวจต่างๆในห้องปฏิบัติการอุทกศาสตร์ และในพื้นที่งานสำรวจ ช่วยประเมินผลการฝึก และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

๒.  จักทำทะเบียนควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดเตรียมเครื่องมือทดลอง รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในห้องปฏิบัติการกอง

วิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร์ ดูแล รักษา และซ่อมบำรุงให้มีสภาพพร้อมใช้งาน กรณีไม่สามารถซ่อมบำรุงเองได้ ต้องเสนอให้หน่วยเทคนิคดำเนินการซ่อมทำ หรือพิจารณาขอจำหน่ายบัญชีต่อไป

๓.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คู่มือประจำตำแหน่ง ชอล.กวกด.ฝศษ.รร.นร.

๑. ชื่อ – สกุล   พ.จ.อ.ณัฐกร พันธุ์ภูคำ   ตำแหน่ง   ชอล.กวกด.ฝศษ.รร.นร. 

๒. หน้าที่หลัก

๒.๑ ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่อง  เครื่องฝึกจำลองการเดินเรือ

๒.๒ ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการฝึกเกี่ยวกับวิชาการเรือ เดินเรือ

๓. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายจาก รร.นร. และ ฝศษ.รร.นร.

๓.๑ ดูแลรักษา จัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์และซ่อมบำรุงเครื่องมือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการฝึกเกี่ยวกับวิชาการเรือและเดินเรือ รวมทั้งเครื่องฝึกจำลองการเดินเรือ ดูแลป้องกันภัยต่างๆ  อันอาจเกิดขึ้นกับพัสดุครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบอันได้แก่ การโจรกรรม

๓.๒ สนับสนุนการเรียนการสอนของครู – อาจารย์ ที่สอนวิชาการเรือและเดินเรือ

๔. หน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑ ควบคุมดูแลทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์สาย อล.

๔.๒ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย