การเปลี่ยนผ่านหลักสูตร รร.นร. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) เป็น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

  1. การเปลี่ยนผ่านหลักสูตร รร.นร. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) เป็น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

 

โดย น.ต. ผศ.สันติ  งามเสริฐ  อาจารย์ ฝศษ.รร.นร.

 

PMID Model : การจัดการความเสี่ยงด้านการรับ/ส่งเสบียง ของโรงเรียนนายเรือตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

 

         ในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนนายเรือซึ่งเป็นสถาบันหลักในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรอันเป็นรากแก้วของกองทัพเรือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ น.ท.ดร.อนุชา ม่วงใหญ่ อาจารย์กองวิชาบริหารงานวิเคราะห์ ฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ ได้ศึกษาและออกแบบ PMID Model ซึ่งเป็น model ในการบริหารจัดการการจัดการความเสี่ยงด้านการรับ/ส่งเสบียง ของโรงเรียนนายเรือตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

 

ความเป็นมา

           กองทัพเรือที่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของรัฐบาลในการกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกัน และแก้ปัญหาขึ้นเพื่อใช้ในองค์กร ผลกระทบดังกล่าวจึงจำเป็นที่โรงเรียนนายเรือควรมีแนวทางหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าวเช่นกัน เพื่อลดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักเรียนนายเรือ โดยต้องมีมาตรการเพื่อปกป้องดูแล และรักษาบุคลากรให้มีความปลอดภัย และสามารถจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียนนายเรือ (รร.นร.) ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้เช่นกัน โดยคณะผู้ศึกษาได้มีการออกแบทางความคิดที่สอดคล้อง และตอบสนองคำสั่งจากกองทัพเรืออย่างเคร่งครัดในส่วนที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติในมาตรต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวทางมาตรการป้องกันฯ สำหรับ นักเรียนนายเรือ โดยมีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงเรียนนายเรือ ต่อสถานการณ์การฯดังกล่าวในด้านการจัดการความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการกำลังพล โดยได้ออกแบบทางความคิด ดังนี้

 

PMID Covid model

PMID Covid model การจัดการความเสี่ยงด้านการส่งเสบียง โดยได้มีการกำหนดตัวแบบหรือแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาและจัดการกระบวนการส่งเสบียงของโรงเรียนนายเรือให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นระบบ PMID Model ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อสร้างค่านิยมที่ชัดเจน และเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้คาว่า PMID เป็นแกนกลางหลักในการระบบ โดยประกอบด้วย 3 มิติทั้ง 3 ด้าน คือ

Prevent – การป้องกัน เป็นการดำเนินการเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่โรคระบาดจะปะปนเข้ามาจากภายนอกโรงเรียน และ เป็นการสร้างบรรทัดฐานในการคัดกรองป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นต่อไป

Maintain – การแก้ไข เป็นการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วในปัจจุบัน รวมถึงการจัดทำแผนสำรองเพื่อไว้รองรับการแก้ไขปัญหาทางด้านการส่งเสบียงเมื่อเกิดเหตุการณ์โรคระบาดในอนาคต

Improve – การส่งเสริม เป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้นโยบายการส่งเสบียง และแผนที่ได้ทำการจัดทำขึ้นมาเกิดการต่อยอดได้อย่างยั่งยืน และสามารถใช้งานได้จริงได้ในระยะยาว

Develop – การพัฒนา เป็นการดำเนินการเพื่อพัฒนาต่อยอดแผนและนโยบายการส่งเสบียงในปัจจุบันเมื่อสถานการณ์โรคไวรัสระบาดได้คลี่คลายลงแล้ว เพื่อให้สามารถต่อยอดเป็นแนวทางป้องกันปัญหาอื่น ๆ ได้ในอนาคต

 

ภาพประกอบ PMID Modelการจัดการการส่งกำลังบารุงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (นักเรียนนายเรือ พีรวัส แก้วอินทร์)

 

มาตรการที่เหมาะสมในการจัดการแผนการส่งเสบียง โดยการใช้ PMID covid model เป็นการจัดการที่ครอบคลุม โดยทั้ง 4 ขั้นตอน คือ P:Prevent-(การป้องกัน) M:Maintain-(การแก้ไข) I:Improve-(การส่งเสริม) D:Develop- (การพัฒนา) ด้วยรูปแบบขั้นตอนดังกล่าวเชื่อว่าจะเป็นรูปแบบหนึ่งในการวางแผนนโยบายการส่งเสบียงเพื่อตอบสนองต่อเหตุการการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และจะเป็นตัวแบบของการจัดการแผนการส่งเสบียงในสภาวะเสี่ยงต่อโรคระบาดในอนาคต

 

บทสรุป

โรงเรียนนายเรือเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีหน้าที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้กับหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ โรงเรียนนายเรือได้มีการตอบสนองคำสั่งจากกองทัพเรืออย่างเคร่งครัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติในมาตรต่าง ๆ ซึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนแรกคือ การตอบสนองมาตรการขั้นต้น จากมาตรการป้องกันการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับกองทัพเรือ ( ทร.) โดยมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ตามนโยบายดังกล่าวมีความสำคัญและมีความจำเป็นในกาบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรของโรงเรียนนายเรือเป็นอย่างยิ่ง จาการศึกษาพบว่าโรงเรียนนายเรือควรมีการพิจารณาทบทวนและพิจารณาดำเนินการดังนี้

 

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนนายเรือ ควรกำหนดนโยบายและการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐลงในแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนนายเรือ ผ่านการสื่อสารในทุกช่องทางของโรงเรียนนายเรือ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น และถือเป็นนโยบายที่สำคัญเร่งด่วน

2. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรโรงเรียนนายเรือในการร่วมในกิจกรรมการป้องกันเชิงรุก และการป้องกันเชิงพัฒนา เพื่อลดความเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมการพัฒนา กาย จิต สังคม และปัญญา อย่างถูกสุขลักณอนามัย ให้กับบุคลากรในทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างยั่งยืน

3. ควรมีกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรับ/ส่งเสบียง ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนายเรือแล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลเพื่อนำมาสู่การปรับปรุง สร้างสุขลักษณะที่ดีสร้างความผาสุกให้กับบุคลากรของโรงเรียนนายเรือ ผ่านเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำมาจัดการการเรียนรู้ ตลอดจนการสร้างนวตกรรมเพื่อเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างยั่งยืนร่วมกัน

4. ควรมีการจัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้ แผนการฝึกอบรมฯ การรับ/ส่งเสบียง ตลอดจนการติดตามและประเมินผลบุคลากรหลังจากการผ่านการอบรมให้เกิดความเป็นรูปธรรม แล้วนาผลการดาเนินงานดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อนำมาวางแผนคาดการณ์เพื่อหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างยั่งยืนเพื่อนำมาสู่การแก้ไขปรับปรุงการดาเนินงานในหมวดอื่น ๆ ให้มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างเป็นรูปธรรม

5. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนนายเรือ เพื่อสนับสนุนข้อมูลฯการรับ/ส่งเสบียง เพื่อลดผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตลอดจนมีการจัดรูปแบบของระบบสารสนเทศให้เกิดความพร้อมใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนนายเรือเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาระบบฯให้มีความชัดเจนเด่นชัดมีทิศทางและมีการกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนนายเรือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนนายเรือ ดังกล่าว

 

เอกสารอ้างอิง

     องค์การอนามัยโลก. (2563). [ออนไลน์]. ( https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/q-a-on-covid-19 สืบค้น 24 มิถุนายน 2563 )

          รายการข่าวนานาชาติของบีบีซี. (2563). [ออนไลน์]. ( https://www.bbc.com/thai/international-52303183 สืบค้น 24 มิถุนายน 2563 )

          กระทรวงมหาดไทย. (2563). [ออนไลน์].  ( http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/4/23440_1_1586919624184.pdf  สืบค้น 24 มิถุนายน 2563 )

          สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน. (2563). [ออนไลน์]. ( http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563. สืบค้น 25 มิถุนายน 2563 )

การเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของโรงเรียนนายเรือ

การเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของโรงเรียนนายเรือ

 

การมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการของสถาบันและผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการนั้น ๆ การเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น แสดงถึงการพัฒนางานวิชาการของอาจารย์และสถาบันอุดมศึกษา และยังแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการบริหารการศึกษาของสถาบันการศึกษานั้น ๆ ด้วย นอกจากนี้ตำแหน่งทางวิชาการยังเป็นตัวชี้วัดที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของบุคลากรทางการศึกษาที่สะท้อนถึงความรู้ ความสามารถ กระบวนการในการสอน การผลิต
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ รวมไปถึงการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของอาจารย์ด้วย ดังนั้น รร.นร. ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ ทร. และยังเป็นแหล่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของ ทร. จึงต้องให้ความสำคัญและส่งเสริมให้ครูอาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น และได้รับการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในบทบาทครูอาจารย์ ซึ่งจะสามารถสะท้อนประสิทธิภาพด้านการบริหารการศึกษาในเรื่องการพัฒนาครูอาจารย์ได้เป็นอย่างดี

โดยการเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของโรงเรียนนายเรือ มีขั้นตอนที่สำคัญ จำนวน 8 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

          ขั้นที่ 1 ผู้ขอเสนอรายงานและผลงานทางวิชาการ

          ขั้นที่ 2 ประชุมสภาการศึกษา รร.นร.

          ขั้นที่ 3 สภาการศึกษา รร.นร. รับรองผลการพิจารณา

          ขั้นที่ 4 รร.นร.แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          ขั้นที่ 5 ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอผลการพิจารณาต่อสภา รร.นร.

          ขั้นที่ 6 รร.นร. ขอความเห็นชอบ ทร. ให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

          ขั้นที่ 7 ทร. เสนอขออนุมัติแต่งตั้งให้นายทหารสัญญาบัตรของ รร.นร. ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

          ขั้นที่ 8 ทร. แต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สื่อการสอนวิชาแคลคูลัส 2

สื่อการสอนวิชาแคลคูลัส 2

 

ทบทวนเรื่องการอินติเกรตทีละส่วน (by part)

 

ทบทวนเรื่องการแทนค่าตรีโกณมิติ (trigonometry substitution)

 

ทบทวนเรื่องการแยกเศษส่วนย่อย (partial fraction)

 

ทบทวนเรื่องการเขียนสมการในพิกัดเชิงขั้ว

 

ทบทวนเรื่องการหาพื้นที่โดยใช้อินติเกรตสองชั้น (double integral)