วิชาการเรือ

NS 107 การเรือ 2 (Seamanship II) 2(2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: การเรือ 1
เนื้อหา: ศึกษาเกี่ยวกับการเรือชั้นสูง ความรู้และความปลอดภัยเกี่ยวกับเรือ กฎการเดินเรือสากลเบื้องต้น การพ่วงจูง การรับส่งสิ่งของในทะเล การสละเรือใหญ่และการดำรงชีพในทะเล การวัดระยะทาง ความเร็วและความลึกโดยอุปกรณ์บนเรือ การจัดระเบียบงานในเรือ ตำแหน่งและหน้าที่ต่างๆ ในเรือใหญ่ การเขียนสมุดคู่มือนายยาม และสมุดปูมพรรคนาวิน การสถานีเรือ และการตรวจในเรือ ธงประมวลและความหมาย ประมวลพันธมิตร ประมวลสากล การบังคับเรือและการเดินเรือ การหาวงหัน ความเร็ว และโมเมนตัมของเรือ การขับเคลื่อนและ หางเสือ  การนำเรือในที่แคบ การเก็บคนตกน้ำด้วยเรือใหญ่

1_ช่องทางการเดินเรือ

2_แผนแบ่งแนวการจราจร

3_การนำเรือในที่แคบและพื้นที่จำกัด

4_การนำเรือเข้าเทียบและออกจากเทียบ

5_การนำเรือเข้าผูกทุ่น

6_การนำเรือเข้าจอดทอดสมอ

7_การนำเรือเข้าพ่วงจูง

8_การนำเรือในอากาศวิปริต

9_การนำเรือเข้ารับส่งสิ่งของกลางทะเล

10_กฎการเดินเรือที่ต้องทราบ

NS112_11_การเขียนปูมสำหรับพรรคนาวิน

NS112_12_การเขียนสมุดคู่มือนายยาม

วิชาเดินเรือ 2

NS 108 เดินเรือ 2 (Navigation II) 3(2-2-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: เดินเรือ 1
เนื้อหา: การแล่นเรือ (Sailing) เช่น การแล่นเรือวงใหญ่ การแล่นเรือละติจูดกลาง คุณลักษณะเฉพาะของเรือขณะ
เรือเดิน การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ เข็มทิศแม่เหล็ก การแก้เข็ม การหาดิวิเอชัน อุปกรณ์ช่วยเหลือการเดินเรือ บรรณ
สารการเดินเรือ เครื่องหมายทางเรือ การขีดเข็มวางแผนการเดินเรือ อุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการเดินเรือ และ
คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินเรือ

1_บทนำ

2_กระดานหนเบื้องต้น

3_การนำเรือเข้าจอดทอดสมอ

4_การแล่นเรือขนาน

5_การแล่นเรือตรง

6_การแล่นเรือละติจูดกลาง

7_การแล่นเรือวงใหญ่

8_เข็มทิศแม่เหล็ก

9_คุณลักษณะเฉพาะของเรือขณะนำเรือ

10_เครื่องหมายทางเรือ

11_นิยามศัพท์ทางการเดินเรือ

12_อุปกรณ์การเดินเรือ

13_บรรณสารการเดินเรือ

วิชาเดินเรือ 1

NS 103 เดินเรือ 1 (Navigation I) 3(2-2-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: –
เนื้อหา: หลักการทั่วไปของการเดินเรือ โลกและระบบพิกัด แผนที่และการอ่านแผนที่ หลักการเดินเรือชายฝั่ง
การคำนวณหากระแสน้ำและกระแสลม การใช้เครื่องหยั่งน้ำ และมาตราน้ำ (Tide Table) ช่วยเหลือการเดินเรือ

1 การเดินเรือ

2_โลกและระบบพิกัด

3_โครงสร้างแผนที่และการอ่านแผนที่

4_เดินเรือนำร่อง

5_เดินเรือรายงาน

6_เดินเรือกระแสน้ำ

7_เข็มทิศแม่เหล็ก

สมัครสมาชิกห้องสมุดออนไลน์ (E-library)

Google form สำหรับครู อาจารย์ ข้าราชการ รร.นร. เพื่อสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดโรงเรียนนายเรือออนไลน์
โดยสามารถใช้บริการ Web Opac ยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด และใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
McGraw-Hill, Bookdose Path, CU-eLibrary, Openserve

 

https://forms.gle/Y7fvRxgGpeojFYgK9

 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 

ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือจะส่ง Username  และรหัสผ่าน ให้ผู้ใช้บริการทางอีเมล์ที่แจ้ง

กฎหมายระหว่างประเทศที่น่ารู้ What to Know About International Law

กฎหมายระหว่างประเทศที่น่ารู้ What to Know About International Law

นำเสนอ พจนานุกรมศัพท์ กฎหมายระหว่างประเทศ ในหัวข้อกฎหมายระหว่างประเทศที่น่ารู้ : เป็นหนึ่งในพจนากรมศัพท์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายกระบวนการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ในการบัญญัติศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผู้เขียนได้ใช้แนวทางปฏิบัติตาม พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เพื่อให้สอดคล้องและเกิดความเข้าใจอันดีในแนวทางเดียวกันของครูอาจารย์และนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปที่นำพจนานุกรมเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเรื่องอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน

ลิงก์:

 

 

พจนานุกรมศัพท์ ชาตินิยม จักรวรรดินิยม และลัทธิล่าอาณานิคม English-Thai Dictionary of Nationalism, Imperialism and Colonialism:รวบรวมและเรียบเรียง โดย พลเรือตรี รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร

พจนานุกรมศัพท์ ชาตินิยม จักรวรรดินิยม และลัทธิล่าอาณานิคม English-Thai Dictionary of Nationalism, Imperialism and Colonialism:รวบรวมและเรียบเรียง โดย พลเรือตรี รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร

พจนานุกรมศัพท์ ชาตินิยม จักรวรรดินิยม และลัทธิล่าอาณานิคม English-Thai Dictionary of Nationalism: เป็นหนึ่งในพจนากรมศัพท์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายกระบวนการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับศัพท์ชาตินิยม จักรวรรดินิยม และลัทธิล่าอาณานิคม ในการบัญญัติศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผู้เขียนได้ใช้แนวทางปฏิบัติตาม พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เพื่อให้สอดคล้องและเกิดความเข้าใจอันดีในแนวทางเดียวกันของครูอาจารย์และนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปที่นำพจนานุกรมเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเรื่องอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน

ลิงก์:

พจนานุกรมศัพท์ระบบการเมืองระดับชาติ อังกฤษ-ไทย English-Thai Dictionary of National Political Systems:รวบรวมและเรียบเรียงโดย พลเรือตรี รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร

พจนานุกรมศัพท์ระบบการเมืองระดับชาติ อังกฤษ-ไทย English-Thai Dictionary of National Political Systems:รวบรวมและเรียบเรียงโดย พลเรือตรี รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร

พจนานุกรมศัพท์ระบบการเมืองระดับชาติ อังกฤษ-ไทย English-Thai Dictionary of National Political Systems: เป็นหนึ่งในพจนากรมศัพท์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายกระบวนการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับศัพท์ระบบการเมืองระดับชาติ ในการบัญญัติศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผู้เขียนได้ใช้แนวทางปฏิบัติตาม พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เพื่อให้สอดคล้องและเกิดความเข้าใจอันดีในแนวทางเดียวกันของครูอาจารย์และนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปที่นำพจนานุกรมเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเรื่องอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน

ลิงก์: