หน้าที่ประจำตำแหน่ง จนท.คลัง กวอย.ฝศษ.รร.นร. (จ่าปืน กร.)

  1. ทำการเบิก-จ่ายเครื่องสรรพาวุธและเครื่องสนามประจำกายให้กับ นนร.ที่มาขอเบิก-ยืม
  2. ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กวอย.ฯ และ รอง ผอ.กวอย.ฯ
  3. ให้การช่วยเหลืองานภายในคลังเครื่องสรรพาวุธและคลังเครื่องสนามตามที่นายคลังสั่งการให้ปฏิบ

คู่มือการปฏิบัติงาน พ.จ.อ.จารุพันธ์ บรรจงปรุ

มีหน้าที่จัดทำหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ

จัดทำคำสั่ง รร.นร.

ตรวจกำกับวินัยทหาร พลบริการ บก.รร.นร.

รับผิดชอบ ควบคุมความประพฤติ

การปฏิบัติงานของ พลบริการ บก.รร.นร.