มาตรการประหยัดงบประมาณของ ทร.(ล่าสุด ใช้ปี ๖๖)

มาตาการประหยัดงบประมาณของ ทร.ฉบับนี้ ไม่ระบุปี พ.ศ. แต่ในปี งป.๖๖ ยังใช้ฉบับนี้อยู่

มาตรการประหยัด 61 (ผนวก ข.) (1)