การนำผลงานไปร่วมงาน “โชว์ แขร์ ข้อป ใช้” ของ ทร.

การร่วมงาน “โชว์ แชร์ ข้อป ใช้” ของ ทร.เมื่อวันอังคารที่  16 ม.ค.61 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

ขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัยโรงเรียนนายเรือ

 

โรงเรียนนายเรือมีกองทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนหลักจากบริษัทบุญรอดฯ เป็นประจำทุกปี ( 4 แสนบาท/ปี) และจากผู้สนับสนุนอื่น ๆ ที่คอยสนับสนุนให้ครู-อาจารย์ ของโรงเรียนนายเรือได้สามารถทำงานวิจัยและพัฒนาได้ ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่และภารงานของอาจารย์ฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ ที่จะต้องทำงานสอน และพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการทำงานวิจัยควบคู่กันไปด้วย

คู่มือปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ กวฟค.ฝศษ.รร.นร.

คู่มือปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ กวฟค.ฯ(อัตรา จ.อ.)

๑.       ยศ/ชื่อ – สกุล

 

๒. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

๒.๑. จัดเตรียมเครื่องมือทดลอง เครื่องแก้ว สารเคมีต่างๆ ในห้องปฏิบัติการกองวิชาฟิสิกส์และเคมี  ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

๒.๒. เป็นครูฝึกผู้ช่วยด้านการทดลองในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และเคมี  จัดเตรียมตำรา หนังสือเรียน และเอกสารประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  และดำเนินการแจกจ่ายให้ นนร. และเรียกเก็บคืนเมื่อจบภาคการศึกษา

๒.๓. ดูแลความสะอาดเรียบร้อย  และความปลอดภัยในการจัดเก็บเครื่องมือ และสารเคมีต่างๆของห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ /เคมี และห้องเก็บสารเคมีและอุปกรณ์

๒.๔. จัดทำและตรวจสอบบัญชีสารเคมี  อุปกรณ์ เครื่องมือทดลอง เครื่องแก้ว  และเสนอความต้องการ ในการจัดหา หรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดังกล่าว

๒.๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

การสร้างไฟล์ *.bin จากอาดุยโน IDE

ในบางกรณีที่เราต้องการคอมไพล์ไฟล์ที่เราเขียนในแพลตฟอร์มอาดุยโน IDE แต่เราต้องการนำไฟล์ที่ได้จากการคอมไพล์ไปใช้กับโปรแกรมดาวน์โหลดอื่น ๆ มีวิธีการทำได้ดังนี้