ขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัยโรงเรียนนายเรือ

 

โรงเรียนนายเรือมีกองทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนหลักจากบริษัทบุญรอดฯ เป็นประจำทุกปี ( 4 แสนบาท/ปี) และจากผู้สนับสนุนอื่น ๆ ที่คอยสนับสนุนให้ครู-อาจารย์ ของโรงเรียนนายเรือได้สามารถทำงานวิจัยและพัฒนาได้ ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่และภารงานของอาจารย์ฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ ที่จะต้องทำงานสอน และพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการทำงานวิจัยควบคู่กันไปด้วย

การนำเสนอของคณะกรรมการวิจัยในที่ประชุม นขต.รร.นร.

คณะกรรมการวิจัยมีหน้าที่จะต้องนำเสนอและรายงานความก้าวหน้าถึงกิจกรรมที่ได้ไปปฏิบัติมาในระหว่างเดือน และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย กิจกรรมการส่งเสริมการวิจัยของครู-อาจารย์ รร.นร. และ นนร. และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ลำดับการนำเสนอจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับคณะกรรมการต่าง ๆ ตัวอย่างไฟล์การนำเสนอสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

การสร้างไฟล์ *.bin จากอาดุยโน IDE

ในบางกรณีที่เราต้องการคอมไพล์ไฟล์ที่เราเขียนในแพลตฟอร์มอาดุยโน IDE แต่เราต้องการนำไฟล์ที่ได้จากการคอมไพล์ไปใช้กับโปรแกรมดาวน์โหลดอื่น ๆ มีวิธีการทำได้ดังนี้