การกำหนดค่าการใช้งานพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ ทร. อัตโนมัติ

จากการที่โรงเรียนนายเรือมีระบบเครือข่ายภายในของตนเองและมีการใช้ช่องทางออกสู่ภายนอกผ่านทางผู้ให้บริการระบบเครือข่ายแยกอิสระออกจากระบบเครือข่ายของกองทัพเรือ ถึงแม้จะมีช่องทางเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายในของกองทัพเรือ แต่ผู้ใช้งานทั่วไปก็ไม่สามารถเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในของกองทัพเรือผ่านช่องทางดังกล่าวได้โดยตรง เราสามารถกำหนดค่าการใช้งานให้สามารถเชื่อมต่อ Proxy Server ของ ทร. ได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่ากลับไปกลับมา

แนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการกินเจของสังคมไทย (The way of development to promote a social vegetarianism of Thailand)

แนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการกินเจของสังคมไทยนั้น ควรพัฒนาให้ความรู้
ความเข้าใจ การรับรู้ถึงภาวะสุขภาพและความเสี่ยงต่อสุขภาวะของคนในชุมชนส่งเสริมให้
ตระหนักถึงความสำคัญของการกินเจ ตลอดจน แนะนำแนวทางในการกินเจ โดยให้คนใน
ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการประสานงานร่วมกับ
โรงพยาบาลภายในชุมชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลดังกล่าว ทั้งนี้แกนนำชุมชนใน
แต่ละชุมชนควรมีการประสานงาน และเผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพไปยังชุมชนอื่น เพื่อให้
เกิดการพัฒนาด้านสุขภาพจากการกินเจของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน สิ่งสำคัญดังกล่าวคือ
คนในชุมชนควรมีความเข้าใจในการกินเจ ตลอดจนหน้าที่ด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
ต้องพยายามสร้างการรับรู ้ เพื่อส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

คู่มือการใช้งานเครื่องฉายดาวเบื้องต้นโดยโปรแกรม Digital Universe

คู่มือการใช้งานเครื่องฉายดาวเบื้องต้นโดยโปรแกรม Digital Universe

เขียนโดย : ร.ท.ประพจน์  หิรัญน้อย ตำแหน่ง นายคลังเครื่องมือเดินเรือ กวกด.ฝศษ.รร.นร.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องฉายดาวหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สามารถเปิดใช้งานเครื่องฉายดาว ที่หอดาราศาสตร์ กวกด.ฝศษ.รร.นร. ได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหา : เครื่องฉายดาว ที่หอดาราศาสตร์ กวกด.ฝศษ.รร.นร.ได้รับการจัดหา เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากงบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน ใช้สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนของ นนร. รวมถึงการบริการทางวิชาการจากหน่วยนอก เช่น การรับการเยี่ยมชมจากโรงเรียนหรือหน่วยงานต่าง ๆ

สำหรับคู่มือการใช้งานเครื่องฉายดาวเบื้องต้นโดยโปรแกรม Digital Universe สามารถศึกษาได้ตาม Link ข้างล่างนี้

คู่มือการใช้งานเครื่องฉายดาวเบื้องต้นโดยโปรแกรม Digital Universe