วิชาการเรือ

NS 107 การเรือ 2 (Seamanship II) 2(2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: การเรือ 1
เนื้อหา: ศึกษาเกี่ยวกับการเรือชั้นสูง ความรู้และความปลอดภัยเกี่ยวกับเรือ กฎการเดินเรือสากลเบื้องต้น การพ่วงจูง การรับส่งสิ่งของในทะเล การสละเรือใหญ่และการดำรงชีพในทะเล การวัดระยะทาง ความเร็วและความลึกโดยอุปกรณ์บนเรือ การจัดระเบียบงานในเรือ ตำแหน่งและหน้าที่ต่างๆ ในเรือใหญ่ การเขียนสมุดคู่มือนายยาม และสมุดปูมพรรคนาวิน การสถานีเรือ และการตรวจในเรือ ธงประมวลและความหมาย ประมวลพันธมิตร ประมวลสากล การบังคับเรือและการเดินเรือ การหาวงหัน ความเร็ว และโมเมนตัมของเรือ การขับเคลื่อนและ หางเสือ  การนำเรือในที่แคบ การเก็บคนตกน้ำด้วยเรือใหญ่

1_ช่องทางการเดินเรือ

2_แผนแบ่งแนวการจราจร

3_การนำเรือในที่แคบและพื้นที่จำกัด

4_การนำเรือเข้าเทียบและออกจากเทียบ

5_การนำเรือเข้าผูกทุ่น

6_การนำเรือเข้าจอดทอดสมอ

7_การนำเรือเข้าพ่วงจูง

8_การนำเรือในอากาศวิปริต

9_การนำเรือเข้ารับส่งสิ่งของกลางทะเล

10_กฎการเดินเรือที่ต้องทราบ

NS112_11_การเขียนปูมสำหรับพรรคนาวิน

NS112_12_การเขียนสมุดคู่มือนายยาม

วิชาเดินเรือ 2

NS 108 เดินเรือ 2 (Navigation II) 3(2-2-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: เดินเรือ 1
เนื้อหา: การแล่นเรือ (Sailing) เช่น การแล่นเรือวงใหญ่ การแล่นเรือละติจูดกลาง คุณลักษณะเฉพาะของเรือขณะ
เรือเดิน การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ เข็มทิศแม่เหล็ก การแก้เข็ม การหาดิวิเอชัน อุปกรณ์ช่วยเหลือการเดินเรือ บรรณ
สารการเดินเรือ เครื่องหมายทางเรือ การขีดเข็มวางแผนการเดินเรือ อุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการเดินเรือ และ
คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินเรือ

1_บทนำ

2_กระดานหนเบื้องต้น

3_การนำเรือเข้าจอดทอดสมอ

4_การแล่นเรือขนาน

5_การแล่นเรือตรง

6_การแล่นเรือละติจูดกลาง

7_การแล่นเรือวงใหญ่

8_เข็มทิศแม่เหล็ก

9_คุณลักษณะเฉพาะของเรือขณะนำเรือ

10_เครื่องหมายทางเรือ

11_นิยามศัพท์ทางการเดินเรือ

12_อุปกรณ์การเดินเรือ

13_บรรณสารการเดินเรือ

วิชาเดินเรือ 1

NS 103 เดินเรือ 1 (Navigation I) 3(2-2-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: –
เนื้อหา: หลักการทั่วไปของการเดินเรือ โลกและระบบพิกัด แผนที่และการอ่านแผนที่ หลักการเดินเรือชายฝั่ง
การคำนวณหากระแสน้ำและกระแสลม การใช้เครื่องหยั่งน้ำ และมาตราน้ำ (Tide Table) ช่วยเหลือการเดินเรือ

1 การเดินเรือ

2_โลกและระบบพิกัด

3_โครงสร้างแผนที่และการอ่านแผนที่

4_เดินเรือนำร่อง

5_เดินเรือรายงาน

6_เดินเรือกระแสน้ำ

7_เข็มทิศแม่เหล็ก