คู่มือประจำตำแหน่ง จนท.คลังเครื่องมือเดินเรือ (จ.อ.ไพศาลฯ)

คู่มือประจำตำแหน่ง จนท.คลัง (จ.อ.ไพศาล สุหลงเส็น)

๑. ยศ/ชื่อ – สกุล  จ.อ.ไพศาล สุหลงเส็น  ตำแหน่ง จนท.คลังการเรือ กวกด.ฝศษ.รร.นร.

๒. หน้าที่หลัก 

๒.๑. จัดเตรียมอุปกรณ์ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือเดินเรือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางการเดินเรือ

๒.๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

๓.๑. ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่คลัง (อัตรา พ.จ.อ.) ในการเบิกจ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเดินเรือต่างๆ

แผนที่  บรรณสารการเดินเรือและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย

๓.๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย