AAR การสอนออนไลน์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)  ทำให้ต้องปรับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนมาเป็นการสอนออนไลน์ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมต้องเกิดปัญหาในการใช้ Application สัญญาณอินเตอร์เน็ตทั้งของอาจารย์และของนักเรียน การสื่อสาร ถาม-ตอบ การกำกับ ตรวจสอบพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน ดังนั้น หลังจากจบภาคเรียนที่ ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ อาจารย์จึงได้จัดทำ After Action Review (AAR) เพื่อสรุปผลการจัดการเรียนการสอน และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา

AAR การสอนแบบออนไลน์ แคลคูลัส 3

AAR-การสอนแบบออนไลน์ แคลคูลัส 2

AAR น.อ. รศ.อมรเทพ

AAR น.ท.ผศ.พีระพงษ์

AAR-การสอนออนไลน์-เดินเรือ

AAR น.ท.หญิง สายฝน

AAR น.ต.อานนท์

AAR การสอนแบบออนไลน์ คณิตศาสตร์วิศวกรรม

AAR การสอนออนไลน์ คณิตศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล

Jean pocket Fruity Shows up Up With New Cell phone Casino wars Machine

Receiving massive with on the net activities spots relies with your own personal tactic. Throwing inside a new scratchie or perhaps lottery plane ticket together with your dally go shopping or perhaps participating in a new typical bingo evening may possibly appear love a new little of harmless excitement, but a new new examine implies people young and old take too lightly the potentially harmful outcomes of these sorts of playing.

สารจาก CKO


โรงเรียนนายเรือมีอายุกว่าร้อยปี ซึ่งบรรพบุรุษของพวกเรา สามารถดำรงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียนนายเรือ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมจวบจนปัจจุบัน  แต่สถานการณ์ต่าง ๆ ไม่เหมือนอดีตที่ผ่านมา การพัฒนาแบบก้าวกระโดดเป็นสิ่งจำเป็น  ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ ทำให้การปรับตัวของคนเรา รวมทั้งหน่วยงานเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การพัฒนาต้องให้รวดเร็วพอ ๆ กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี   นายทหารชั้นสัญญาบัตรหลัก ซึ่งเป็นผลผลิตของโรงเรียนนายเรือ ต้องเป็นผู้ที่สามารถดำรงชีวิต และปฏิบัติราชการภายใต้การเปลี่ยนแปลงแบบ Disruptive ได้เป็นอย่างดี สามารถนำพาโรงเรียนนายเรือ และกองทัพเรือให้ไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันเป็นยุคที่มีการแข่งขันสูง ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายุคนี้เป็นยุคของการปฏิบัติงานบนฐานความรู้ และยุคเทคโนโลยี  ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาโรงเรียนนายเรือสู่องค์กรคุณภาพ  เป็นเรื่องที่เราต้องทำหลายๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน ที่สำคัญคือการสร้างฐานความรู้เป็นต้นทุนในการปฏิบัติงาน เราจึงต้องมีการจัดการความรู้ทั้งตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดการความรู้ยังมีส่วนเสริมสร้างการมีส่วนร่วม การเชื่อมโยงบุคลากรสาขาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ที่จะนำไปสู่พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  ยิ่งหากเราต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ ยิ่งต้องให้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก ซึ่งพวกเราต้องเข้าใจทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน