ระบบแสดงท่อทางของเรือโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการพัฒนาระบบแสดงท่อทางของเรือโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality เพื่อใช้ในการฝึกกำลังพล ให้มีความชำนาญและเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากการฝึก โดยบทความนี้ได้กล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่การศึกษาระบบท่อทางของเรือ การสร้างโมเดล 3 มิติ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR และการสร้างโปรแกรม เพื่อให้กำลังพลสามารถฝึกฝนจากอุปกรณ์ส่วนตัว เช่น Smartphone ได้ โปรแกรมที่ใช้ในการทำวิจัยนี้ ได้แก่ โปรแกรม Sketchup โปรแกรม Maya และโปรแกรม Unity Engine เมื่อทำการสร้างโปรแกรมแล้วจึงทำการทดสอบโดยทำการติดตั้งใน Smartphone ของผู้ใช้งาน โดยเมื่อใช้กล้องจาก Smartphone ถ่ายภาพไปที่ภาพอ้างอิง จะแสดงภาพเรือและระบบท่อทาง 3 มิติ ซึ่งการสร้างโปรแกรมนี้ทำให้เห็นประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR กับการแสดงท่อทางของเรือ อีกทั้งยังทำให้ทราบถึงข้อจำกัดด้าน Hardware และรายละเอียดของระบบท่อทางของเรือเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป

best Practice เรื่อง Piping AR

 

AAR การสอนออนไลน์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)  ทำให้ต้องปรับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนมาเป็นการสอนออนไลน์ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมต้องเกิดปัญหาในการใช้ Application สัญญาณอินเตอร์เน็ตทั้งของอาจารย์และของนักเรียน การสื่อสาร ถาม-ตอบ การกำกับ ตรวจสอบพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน ดังนั้น หลังจากจบภาคเรียนที่ ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ อาจารย์จึงได้จัดทำ After Action Review (AAR) เพื่อสรุปผลการจัดการเรียนการสอน และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา

AAR การสอนแบบออนไลน์ แคลคูลัส 3

AAR-การสอนแบบออนไลน์ แคลคูลัส 2

AAR น.อ. รศ.อมรเทพ

AAR น.ท.ผศ.พีระพงษ์

AAR-การสอนออนไลน์-เดินเรือ

AAR น.ท.หญิง สายฝน

AAR น.ต.อานนท์

AAR การสอนแบบออนไลน์ คณิตศาสตร์วิศวกรรม

AAR การสอนออนไลน์ คณิตศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล