การจัดทำวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

เรียบเรียงองค์ความรู้จากช่วงเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ในกองบรรณาธิการวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของวารสารวิชาการ วิวัฒนาการของวารสาร ขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนได้วารสารวิชาการฉบับเผยแพร่