การทำความสะอาดหม้อหุงข้าวสนาม

การทำความสะอาดหม้อหุงข้าวสนาม

เขียนโดย : พ.จ.ต.สมศักดิ์  รอดเสน ตำแหน่ง ประจำ รร.นร.ช่วยปฏิบัติราชการ กวอย.ฝศษ.รร.นร.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ยุทโธปกรณ์มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ และมีอายุในการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น

เนื้อหา : หม้อหุงข้าวสนามเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่ง ซึ่ง นนร.จะต้องในการฝึกภาคสนามฯ โดยการฝึกฯ แต่ละครั้งจะใช้เวลาค่อนข้างนาน หม้อหุงข้าวสนามมักมีคราบสกปรกต่าง ๆ  เช่น รอยไหม้ เป็นต้น  คราบดังกล่าวจะฝั่งแน่นอยู่  การทำความสะอาดหม้อข้าว โดยการใช้น้ำยาล้างจานตามปกติ ไม่สามารถทำให้คราบสกปรกดังกล่าวหลุดออกไปได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องทำความสะอาดแบบพิเศษ

รายละเอียด ตาม Link ข้างล่างนี้

KM_1_กวอย.ฯ_การทำความสะอาดหม้อหุงข้าวสนาม

 

คู่มือการบริหารงบประมาณ(ถอดความรู้ น.อ.หญิง ชิดชนก อุดมพร)

การบริหารงานงบประมาณ เป็นงานที่มีความซับซ้อน ต้องใช้ความรู้ และประสบการณ์  งานงบประมาณเป็นศูนย์รวมงบประมาณทั้งหมดของหน่วย เป็นทั้งเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร และตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยได้

น.อ.หญิง ชิดชนก อุดมพร นายทหารงบประมาณของ รร.นร.ปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้มากว่าสิบปี คณะกรรมการจัดการความรู้ จึงจัดให้มีการถอดความรู้ ก่อนที่ท่านจะเกษียณราชการใน ปี งป.61

 

การสร้างรากแก้วกองทัพเรือ โดย พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์

องค์ความรู้เรื่อง “การสร้างรากแก้วกองทัพเรือ” เป็นการถอดความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ของ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผบ.รร.นร. โดยคณะนายทหารที่เข้ารับการอบรมเป็นผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้เมื่อปี งป.๕๙

การสร้างรากแก้วกองทัพเรือ