การปฎิบัติหน้าที่แพทย์ประจำหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ

  • การฝึกภาคทะเลของนักเรียนนายเรือนั้นมีประจำทุกปี ทั้งภาคในประเทศและต่างประเทศ การรักษาพยาบาลเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสนับสนุนการฝึกที่สำคัญเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการฝึก แพทย์ประจำหมู่เรือฝึกนั้นเป็นแพทย์ที่หมุนเวียนตามคิวราชการและแพทย์บางคนยังไม่มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าทีมแพทย์ประจำหมู่เรือฝึก
  • ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจำหมู่เรือฝึก จะกล่าวถึงขั้นตอนการปฏิบัติในส่วนสำคัญ ดังต่อไปนี้

การปฎิบัตงานแพทย์ประจำหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ.pptx

86773_บัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ในชุดยาและเวชภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติราชการ

การปรับปรุงกระบวนการรับชิ้นงานชุบโลหะ

กองวิชาฟิสิกส์และเคมี ฝ่ายศึกษา   ให้บริการชุบเครื่องหมาย กระดุม  หัวเข็มขัด อุปกรณ์ประกอบกระบี่ ซึ่งเป็นประกอบของเครื่องแบบที่ส่งผลถึงความสง่างามของเครื่องแบบทหารเรือ การรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการชุบเป็นขั้นตอนสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการชุบโลหะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนจึงต้องมีการปรับปรุงกระบวนการส่งชิ้นงานเพื่อให้งานชุบโลหะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

 

การปรับปรุงกระบวนการส่งชิ้นงานชุบโลหะ

เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อการขอรับทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการทำการวิจัย องค์ประกอบหนึ่งที่มีผลต่อคุณภาพและความสัมฤทธิ์ผลในการวิจัย ได้แก่ ทุนสนับสนุนการทำการวิจัย การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาเพื่อให้การวิจัยสามารถเกิดขึ้นได้และดำเนินการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ การจัดการความรู้ ครั้งนี้จึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์จากอาจารย์ ฝศษ.รร.นร. ที่ได้ทำการวิจัยที่ผ่านมา ในประเด็นเรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อการขอรับทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ว่า ผู้ทำการวิจัยควรมีเทคนิคในการเขียนโครงการวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนจากคณะกรรมการผู้พิจารณา ทั้งนี้ผู้ขออนุมัติทุนต้องแสดงให้เห็นว่า โครงการวิจัยของผู้ทำวิจัยเป็นโครงการวิจัยที่น่าสนใจ ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือสามารถนำไปศึกษาต่อยอดเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ในเชิงพาณิชย์หรือนำไปพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ขั้นตอนและรายละเอียดของเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อการขอรับทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

การทำความสะอาดหม้อหุงข้าวสนาม

การทำความสะอาดหม้อหุงข้าวสนาม

เขียนโดย : พ.จ.ต.สมศักดิ์  รอดเสน ตำแหน่ง ประจำ รร.นร.ช่วยปฏิบัติราชการ กวอย.ฝศษ.รร.นร.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ยุทโธปกรณ์มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ และมีอายุในการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น

เนื้อหา : หม้อหุงข้าวสนามเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่ง ซึ่ง นนร.จะต้องในการฝึกภาคสนามฯ โดยการฝึกฯ แต่ละครั้งจะใช้เวลาค่อนข้างนาน หม้อหุงข้าวสนามมักมีคราบสกปรกต่าง ๆ  เช่น รอยไหม้ เป็นต้น  คราบดังกล่าวจะฝั่งแน่นอยู่  การทำความสะอาดหม้อข้าว โดยการใช้น้ำยาล้างจานตามปกติ ไม่สามารถทำให้คราบสกปรกดังกล่าวหลุดออกไปได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องทำความสะอาดแบบพิเศษ

รายละเอียด ตาม Link ข้างล่างนี้

KM_1_กวอย.ฯ_การทำความสะอาดหม้อหุงข้าวสนาม