คู่มือการบริหารงบประมาณ(ถอดความรู้ น.อ.หญิง ชิดชนก อุดมพร)

การบริหารงานงบประมาณ เป็นงานที่มีความซับซ้อน ต้องใช้ความรู้ และประสบการณ์  งานงบประมาณเป็นศูนย์รวมงบประมาณทั้งหมดของหน่วย เป็นทั้งเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร และตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยได้

น.อ.หญิง ชิดชนก อุดมพร นายทหารงบประมาณของ รร.นร.ปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้มากว่าสิบปี คณะกรรมการจัดการความรู้ จึงจัดให้มีการถอดความรู้ ก่อนที่ท่านจะเกษียณราชการใน ปี งป.61