คู่มือการบริหารงบประมาณ(ถอดความรู้ น.อ.หญิง ชิดชนก อุดมพร)

การบริหารงานงบประมาณ เป็นงานที่มีความซับซ้อน ต้องใช้ความรู้ และประสบการณ์  งานงบประมาณเป็นศูนย์รวมงบประมาณทั้งหมดของหน่วย เป็นทั้งเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร และตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยได้

น.อ.หญิง ชิดชนก อุดมพร นายทหารงบประมาณของ รร.นร.ปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้มากว่าสิบปี คณะกรรมการจัดการความรู้ จึงจัดให้มีการถอดความรู้ ก่อนที่ท่านจะเกษียณราชการใน ปี งป.61

 

คู่มือประจำตำแหน่ง นายทหารธุรการ ฝบก.รร.นร.

คู่มือประจำตำแหน่ง นายทหารธุรการ ฝบก.รร.นร.

๑. ชื่อ – สกุล  ร.อ.สมศักดิ์ สุขพึ่ง…………….  ตำแหน่ง  นายทหารธุรการ.ฝบก.รร.นร.                                

๒. หน้าที่หลัก

๒.๑ ปกครองบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่เสมียนของ บก.ฝบก.รร.นร.

๒.๒ งานด้านธุรการและสารบรรณ

๒.๓ งานด้านกำลังพล

๒.๔ เป็น ผช.นายทะเบียนเอกสารลับ

๒.๕ เกี่ยวกับทะเบียนครุภัณฑ์ของ บก.ฝบก.รร.นร.

๒.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. หน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย

๓.๑ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) (งานประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ฝบก.ฯ)

๓.๒ เป็นผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของ ฝบก.รร.นร.

๓.๓ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบ้านพักอาศัย รร.นร.ตามที่ได้รับมอบหมาย