ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ

งานวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ  คือ งานวิเคราะห์เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เพื่อกำหนดหมวดหมู่ตามระบบทศนิยมของดิวอี้ ให้หัวเรื่อง และลงรายการทางบรรณานุกรมตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล  รวมทั้งดำเนินการบันทึกข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น เข้าถึง และยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้

 

Flow Chart งานวิเคราะห์ทรัพยากร

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ

งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  มีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรือและความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยการจัดซื้อ ขอรับบริจาค และแลกเปลี่ยนจากหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ  ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้

 

Flow Chart งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

บทความแนวคิดทางธรรมเรื่อง “ลิงเปิดแผล” โดย น.ท.สมปอง วัฒนกูล อศจ.บก.รร.นร.

เรื่อง  ลิงเปิดแผล

มีเรื่องเล่าว่า  ลิงฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าใหญ่  วันหนึ่งลิงน้อยตัวหนึ่งกระโดดไปตามกิ่งไม้แต่คว้ากิ่งไม้พลาด ตกลงมากระแทกกับตอไม้เข้าอย่างจัง จนบาดเจ็บเป็นแผลที่ท้องมีเลือดไหลออกมา     ลิงตัวอื่น ๆ เห็นเข้าจึงลงจากต้นไม้พากันไปแหวกดูแผล แผลที่มีอยู่เดิมก็ฉีกกว้างขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดลิงตัวนั้นก็จบชีวิตอย่างทรมานเพราะความอยากรู้อยากเห็นของลิงทั้งหลาย

ความอยากรู้อยากเห็นเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของคนและสัตว์ มีทั้งคุณและโทษ จึงต้องมีควบคู่ไปกับการใช้วิจารณญาณ แรกสุดก็คือวิธีการที่จะทำให้รู้ให้เห็นว่าเป็นวิธีที่ทำให้ใครเดือดร้อนเสียหายหรือไม่ เพราะการกระทำเพื่อจะได้รู้ได้เห็นให้สมอยากนั้น บางทีก็เป็นการสร้างปัญหาให้คนอื่นเหมือนฝูงลิงที่พากันไปแหวกดูแผลจนลิงตัวหนึ่งต้องตายไป

ต่อมาก็คือเรื่องที่อยากรู้อยากเห็น ต้องรู้ตัวว่าจะรู้ไปเพื่ออะไร คือรู้แล้วละเพราะได้บทเรียนที่เป็นอุทาหรณ์ รู้แล้วเริ่มเพราะเห็นตัวอย่างที่ดี หรือรู้แล้วหลงเหมือนคนที่อยากลองแล้วติดในอบายมุขหรือคนที่จ้องจะเอาสิ่งที่รู้นั้นไปเบียดเบียนผู้อื่น ถ้าไม่ใช่ทั้งสามเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องสุดท้าย คืออยากรู้ขึ้นมาเฉย ๆ ไม่มีเหตุผล เป็นแค่ใจอยากแล้วขวนขวายเพื่อสนองความอยากอย่างเดียว

ไหน ๆ คนเราก็มีธาตุแท้ของความอยากรู้อยากเห็นติดตัวมาด้วยกันทุกคน จะเลิกก็ไม่ได้ ก็จงใช้วิจารณญาณเข้ากำกับ ให้ความอยากรู้อยากเห็นนั้นเป็นพลังในทางสร้างสรรค์ความดีงามเท่านั้น เพราะความอยากรู้อยากเห็นที่ขาดสติ  มักทำให้สูญเปล่าไปกับเรื่องไร้สาระบ้าง  ทำให้ต้องเดือดร้อนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งบ้าง ไม่เฉพาะเรื่องลิงเปิดแผลนี้เท่านั้น ในชีวิตจริงก็มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วไม่น้อยทีเดียว