เทคนิคการสอน นนร.ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ที่ทำให้ลดเวลาการเรียนรู้ของ นนร.

การเรียนการสอนของ นนร.มีข้อจำกัดหลายประการ  ที่ทำให้ลดเวลาการเรียนรู้ของ นนร. อาจารย์ ฝศษ.รร.นร.จึงต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละวิชา ซึ่ง ฝศษ.รร.นร.เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงจัดเวลาให้อาจารย์จากกองวิชาต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ซึ่งหลาย ๆ ท่านสามารถนำเทคนิคเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้

เทคนิคการสอน

การสร้างรากแก้วกองทัพเรือ โดย พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์

องค์ความรู้เรื่อง “การสร้างรากแก้วกองทัพเรือ” เป็นการถอดความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ของ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผบ.รร.นร. โดยคณะนายทหารที่เข้ารับการอบรมเป็นผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้เมื่อปี งป.๕๙

การสร้างรากแก้วกองทัพเรือ

คู่มือประจำตำแหน่ง เสมียน กววศ.ฝศษ.รร.นร. (พ.จ.อ.วันชัย จันทร์รอด)

คู่มือประจำตำแหน่ง เสมียน กววศ.ฝศษ.รร.นร.

๑. พ.จ.อ.วันชัย  จันทร์รอด ตำแหน่ง เสมียน กววศ.ฝศษ.รร.นร.

๒. หน้าที่หลัก

๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่รับ – ส่ง เอกสารทางธุรการ

๒.๒ จัดทำ จัดเก็บ เอกสารทางธุรการ

๒.๓ ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒.๕ ตรวจสอบบัญชีพล เพื่อเสนอ ฝศษ.ฯ ทุกวัน

 

๓. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

๓.๑ ปฏิบัติงานในการรับ – ส่ง หนังสือทางธุรการ ตามลำดับความเร่งด่วน เพื่อให้ทันตามเวลาที่กำหนด

๓.๒ จัดทำเอกสาร ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ทันตามกำหนดเวลา

๓.๓ จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ เพื่อสะดวกในการค้นหา

๓.๔ ติดต่อประสานงานในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้ ครู – อาจารย์ ถ้ามีการร้องขอ