คู่มือประจำตำแหน่งครูฝึก (น.ต.ดุสิต คงรัตนวรรณ)

คู่มือประจำตำแหน่ง ครูฝึก กวกด.ฝศษ.รร.นร.

๑. ยศ/ชื่อ – สกุล  น.ต.ดุสิต คงรัตนวรรณ  ตำแหน่ง ครูฝึก กวกด.ฝศษ.รร.นร.

๒. หน้าที่หลัก 

๒.๑ ทำหน้าที่เป็นครูฝึกวิชาการเรือ ๑,๒

๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

    ๓.๑ วางแผนและดำเนินการฝึก นนร. วิชาการเรือ ๑,๒ รวมทั้งวิชาอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ ประเมินผลการฝึกและจัดทำเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน คู่มือ ครู – อาจารย์ ของ รร.นร.

๔. หน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑ ประกันคุณภาพการศึกษา

๔.๒…….รอ…..

คู่มือประจำตำแหน่ง จนท.คลังเดินเรือ (พ.จ.อ.ประสิทธิชัย หุตะนาวิน)

คู่มือประจำตำแหน่ง จนท.คลังเครื่องมือเดินเรือ กวกด.ฝศษ.รร.นร.

 

๑. ยศ/ชื่อ – สกุล  พ.จ.อ.ประสิทธิชัย หุตะนาวิน  ตำแหน่ง จนท.คลังเครื่องมือเดินเรือ กวกด.ฝศษ.รร.นร.

๒. หน้าที่หลัก 

๒.๑. ทำหน้าที่ผู้ช่วยนายคลังเครื่องมือเดินเรือ ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือเดินเรือ

๓.๒. ช่วยนายคลังเครื่องมือเดินเรือ จัดทำและตรวจสอบทะเบียนควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเดินเรือ      ซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆทางการเดินเรือ

๒.๓. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

๓.๑. ดำเนินการเบิกจ่าย การจัดเตรียมอุปกรณ์ และให้คำแนะนำในการใช้เครื่องมือเดินเรือต่างๆ  แผนที่  บรรณสารการเดินเรือ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย

๓.๒. ช่วยนายคลังเครื่องมือเดินเรือจัดทำและตรวจสอบทะเบียนควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์  เครื่องมือเดินเรือ แผนที่  บรรณสารการเดินเรือ ซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องมือต่างๆทางการเดินเรือ

๓.๓. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  

คู่มือประจำตำแหน่ง จนท.คลังเดินเรือ (พ.จ.อ.ประสิทธิชัย หุตะนาวิน)

 

คู่มือประจำตำแหน่ง ชอล.กวกด.ฯ(พ.จ.อ.ณัฐกรฯ)

คู่มือประจำตำแหน่ง ชอล.กวกด.ฝศษ.รร.นร.

 

๑. ยศ/ชื่อ – สกุล  พ.จ.อ.ณัฐกร พันธุ์ภูคำ  ตำแหน่ง ชอล.กวกด.ฝศษ.รร.นร.

๒. หน้าที่หลัก 

๒.๑. ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องฝึกจำลองการเดินเรือ

๒.๒ ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการฝึกเกี่ยวกับวิชาการเรือ เดินเรือ

๓. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

๓.๑ ดูแลรักษา จัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์และซ่อมบำรุง เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการฝึกเกี่ยวกับวิชาการเรือ เดินเรือ  รวมทั้ง  เครื่องฝึกจำลองการเดินเรือ ดูแลป้องกันภัยต่างๆอันอาจเกิดขึ้นกับพัสดุครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ อันได้แก่ การโจรกรรม

๓.๒ สนับสนุนการเรียนการสอนของครู – อาจารย์ ที่สอนวิชาการเรือและเดินเรือ

๔. หน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑ ควบคุมดูแลทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์สาย อล.

๔.๒ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

คู่มือประจำตำแหน่ง ชอล.(พ.จ.อ.ณัฐกร พันธุ์ภูคา)

คู่มือประจำตำแหน่งครูฝึก กวกด.ฯ(ร.อ.นพภาฯ)

คู่มือประจำตำแหน่ง ครูฝึก กวกด.ฝศษ.รร.นร.

 

๑. ยศ/ชื่อ – สกุล  ร.อ.นพภา เหรียญบุบผา  ตำแหน่ง ครูฝึก กวกด.ฝศษ.รร.นร.

๒. หน้าที่หลัก 

๒.๑ ทำหน้าที่เป็นครูฝึกวิชาการเรือ ๑,๒

๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

    ๓.๑ วางแผนและดำเนินการฝึก นนร. วิชาการเรือ ๑,๒ รวมทั้งวิชาอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ ประเมินผลการฝึกและจัดทำเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน คู่มือ ครู – อาจารย์ ของ รร.นร.

๔. หน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑ ควบคุมดูแลทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์สาย พธ. ของ กวกด.ฯ

คู่มือประจำตำแหน่งครูฝึก (ร.อ.นพภา เหรียญบุบผา)