การเปลี่ยนผ่านหลักสูตร รร.นร. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) เป็น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

  1. การเปลี่ยนผ่านหลักสูตร รร.นร. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) เป็น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

 

โดย น.ต. ผศ.สันติ  งามเสริฐ  อาจารย์ ฝศษ.รร.นร.

 

การเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของโรงเรียนนายเรือ

การเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของโรงเรียนนายเรือ

 

การมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการของสถาบันและผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการนั้น ๆ การเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น แสดงถึงการพัฒนางานวิชาการของอาจารย์และสถาบันอุดมศึกษา และยังแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการบริหารการศึกษาของสถาบันการศึกษานั้น ๆ ด้วย นอกจากนี้ตำแหน่งทางวิชาการยังเป็นตัวชี้วัดที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของบุคลากรทางการศึกษาที่สะท้อนถึงความรู้ ความสามารถ กระบวนการในการสอน การผลิต
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ รวมไปถึงการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของอาจารย์ด้วย ดังนั้น รร.นร. ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ ทร. และยังเป็นแหล่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของ ทร. จึงต้องให้ความสำคัญและส่งเสริมให้ครูอาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น และได้รับการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในบทบาทครูอาจารย์ ซึ่งจะสามารถสะท้อนประสิทธิภาพด้านการบริหารการศึกษาในเรื่องการพัฒนาครูอาจารย์ได้เป็นอย่างดี

โดยการเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของโรงเรียนนายเรือ มีขั้นตอนที่สำคัญ จำนวน 8 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

          ขั้นที่ 1 ผู้ขอเสนอรายงานและผลงานทางวิชาการ

          ขั้นที่ 2 ประชุมสภาการศึกษา รร.นร.

          ขั้นที่ 3 สภาการศึกษา รร.นร. รับรองผลการพิจารณา

          ขั้นที่ 4 รร.นร.แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          ขั้นที่ 5 ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอผลการพิจารณาต่อสภา รร.นร.

          ขั้นที่ 6 รร.นร. ขอความเห็นชอบ ทร. ให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

          ขั้นที่ 7 ทร. เสนอขออนุมัติแต่งตั้งให้นายทหารสัญญาบัตรของ รร.นร. ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

          ขั้นที่ 8 ทร. แต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ