ชุบหัวเข็มขัดและเครื่องหมายต่างๆ

เมื่อหัวเข็มขัด และเครื่องหมายต่างๆของเราเก่า ….ไม่ต้องซื้อใหม่ ส่งมาชุบกันครับ

การนำหัวเข็มขัด กระดุมชุดขาวใหญ่ หน้าหมวกพันจ่า และเครื่องหมายต่างที่เป็นโลหะ มาทำให้ใหม่เงาวับ เราทำได้ครับ

1.เมื่อได้รับชิ้นงานที่จะชุบมาแยกของแต่ละคนออกเป็นชุด เพื่อป้องกันการสูญหาย

2.นำชิ้นงานไปแช่น้ำสาร อสิโตน ประมาณ 10-15 นาที เพื่อขจัดคราบไขมัน

  1. 3.ล้างด้วยน้ำสะอาด

4.นำชิ้นงานมาแช่ด้วยน้ำสารไซยาไนด์เพื่อกลัดกร่อนสิ่งสกปรกที่มากับชิ้นงาน ประมาณ 20-30 นาที

5.น้ำชิ้นงานขึ้นมาล้างด้วยน้ำสะอาดและขัดด้วยแปลงทองเหลือง และล้างด้วยน้ำเปล่า

6.นำชิ้นงานที่ขัดเรียบร้อยแล้วมาชุบในหม้อชุบนิเกิลประมาณ 10 นาที จนชิ้นงานเป็นสีเงินเงาวาว

7.นำชิ้นงานที่ชุบนิลเกิลออกจากมาล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วลงชุบในหม้อต้มชุบทอง ประมาณ 3-5 นาที หรือประมาณว่าเป็นสีทองเงา

8.เมื่อชิ้นงานเป็นสีทองเงาวาวแล้วนำออกมาหม้อต้มชุบทองมาล่างด้วยน้ำสะอาดแล้วนำมาวางผึ่งลมให้แห้ง ถ้าเป็นกระดุมนำไปเข้าครื่องอบแห้ง จนสิ้นงานแห้งสนิท เป็นการจบขั้นตอน

●●●เท่านี้เราก็ไม่ต้องเปลืองตังค์ซื้อของใหม่●●●

 

 

Flow Chart กระบวนการปฏิบัติงานตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Flow Chart

กระบวนการปฏิบัติงานตาม

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 

ขั้นตอนการจัดทำแผนจัดซื้อ/จ้าง ประจำปี

Flowchart วิธีเฉพาะเจาะจง

ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อการขอรับทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการทำการวิจัย องค์ประกอบหนึ่งที่มีผลต่อคุณภาพและความสัมฤทธิ์ผลในการวิจัย ได้แก่ ทุนสนับสนุนการทำการวิจัย การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาเพื่อให้การวิจัยสามารถเกิดขึ้นได้และดำเนินการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ การจัดการความรู้ ครั้งนี้จึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์จากอาจารย์ ฝศษ.รร.นร. ที่ได้ทำการวิจัยที่ผ่านมา ในประเด็นเรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อการขอรับทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ว่า ผู้ทำการวิจัยควรมีเทคนิคในการเขียนโครงการวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนจากคณะกรรมการผู้พิจารณา ทั้งนี้ผู้ขออนุมัติทุนต้องแสดงให้เห็นว่า โครงการวิจัยของผู้ทำวิจัยเป็นโครงการวิจัยที่น่าสนใจ ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือสามารถนำไปศึกษาต่อยอดเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ในเชิงพาณิชย์หรือนำไปพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ขั้นตอนและรายละเอียดของเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อการขอรับทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานคลังตำรา กคช.ฝบก.รร.นร.

การปฏิบัติงานคลังตำรา กคช.ฝบก.รร.นร. จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งใหม่ ใช้เป็นข้อมูลแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานของคลังตำรามีความต่อเนื่อง และอำนวยความสะดวก ศึกษาแผนงานก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นายคลังตำรา กคช

  • การเตรียมตำราสำหรับ มฝ.นนร.

      

  • การแยกตำราที่ นนร.นำส่งคืนเพื่อเก็บเข้าชั้น

   

  • นนร.เบิกยืมตำรา

  • การลงชื่อตำราที่เบิกยืม

 

  • จนท.คลังตำราทำหน้าที่เบิกยืมตำราให้ นนร.

  • จนท.คลังตำราถ่ายเอกสารการเรียนการสอนให้ นนร.

งานบริการวิชาการด้านสถิติประวัติ การวิจัย และประเมินผลการศึกษา (กถจ.รร.นร.)

จัดอยู่ในกลุ่มงานสนับสนุนและการให้บริการทางการศึกษา (K5) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มองค์ความรู้หลัก 5 กลุ่ม ของ รร.นร. ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ของ รร.นร. โดยมี กถจ.รร.นร.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ ประกอบด้วย 4 กลุ่มงานย่อย ดังนี้

1. การสถิติและประวัติ (การจัดทำประวัติ, การขึ้นทะเบียนกองประจำการ, รายงานสถิติต่าง ๆ)
2. การวิจัยและพัฒนาการการฝึกหัดศึกษา (งานวิจัยสถาบัน)
3. การวัดและประเมินผลการศึกษา (งานรวมคะแนนและเสนอผลสอบความรู้ นนร.)
4. การบริการและงานสนับสนุน (งานระบบสารสนเทศ, งานใบแสดงผลการเรียน และหนังสือรับรองต่าง ๆ)