Flow Chart กระบวนการปฏิบัติงานตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Flow Chart

กระบวนการปฏิบัติงานตาม

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 

ขั้นตอนการจัดทำแผนจัดซื้อ/จ้าง ประจำปี

Flowchart วิธีเฉพาะเจาะจง

ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง