การปฏิบัติงานคลังตำรา กคช.ฝบก.รร.นร.

การปฏิบัติงานคลังตำรา กคช.ฝบก.รร.นร. จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งใหม่ ใช้เป็นข้อมูลแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานของคลังตำรามีความต่อเนื่อง และอำนวยความสะดวก ศึกษาแผนงานก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นายคลังตำรา กคช

  • การเตรียมตำราสำหรับ มฝ.นนร.

      

  • การแยกตำราที่ นนร.นำส่งคืนเพื่อเก็บเข้าชั้น

   

  • นนร.เบิกยืมตำรา

  • การลงชื่อตำราที่เบิกยืม

 

  • จนท.คลังตำราทำหน้าที่เบิกยืมตำราให้ นนร.

  • จนท.คลังตำราถ่ายเอกสารการเรียนการสอนให้ นนร.