คู่มือประจำตำแหน่ง จนท.คลังเดินเรือ (พ.จ.อ.ประสิทธิชัย หุตะนาวิน)

คู่มือประจำตำแหน่ง จนท.คลังเครื่องมือเดินเรือ กวกด.ฝศษ.รร.นร.

 

๑. ยศ/ชื่อ – สกุล  พ.จ.อ.ประสิทธิชัย หุตะนาวิน  ตำแหน่ง จนท.คลังเครื่องมือเดินเรือ กวกด.ฝศษ.รร.นร.

๒. หน้าที่หลัก 

๒.๑. ทำหน้าที่ผู้ช่วยนายคลังเครื่องมือเดินเรือ ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือเดินเรือ

๓.๒. ช่วยนายคลังเครื่องมือเดินเรือ จัดทำและตรวจสอบทะเบียนควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเดินเรือ      ซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆทางการเดินเรือ

๒.๓. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

๓.๑. ดำเนินการเบิกจ่าย การจัดเตรียมอุปกรณ์ และให้คำแนะนำในการใช้เครื่องมือเดินเรือต่างๆ  แผนที่  บรรณสารการเดินเรือ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย

๓.๒. ช่วยนายคลังเครื่องมือเดินเรือจัดทำและตรวจสอบทะเบียนควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์  เครื่องมือเดินเรือ แผนที่  บรรณสารการเดินเรือ ซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องมือต่างๆทางการเดินเรือ

๓.๓. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  

คู่มือประจำตำแหน่ง จนท.คลังเดินเรือ (พ.จ.อ.ประสิทธิชัย หุตะนาวิน)