บทความแนวคิดทางธรรมเรื่อง “สิ่งที่เทคโนโลยียังทำไม่ได้” โดย น.ท.สมปอง วัฒนกูล อศจ.บก.รร.นร.

เทคโนโลยียังทำไม่ได้

ปัจจุบันนี้ มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการเป็นอย่างมาก ทำให้ชีวิตสุขสบายและมีแนวโน้มที่จะเป็นสังคมกดปุ่ม คืออยากได้อะไร อยากจะไปไหน เพียงแค่กดปุ่มเท่านั้น ก็สำเร็จสมปรารถนา  บางคนถึงกับกล่าวว่า “โลกมนุษย์ในอนาคตคือโลกของเทคโนโลยี ถ้าใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก และสนองความต้องการให้ถึงที่สุดแล้ว มนุษย์อาจจะบรรลุบรมสุขได้โดยไม่ยากนัก”

แนวคิดดังกล่าว คงมีผู้เห็นด้วยมิใช่น้อย เพียงแต่มีข้อสังเกตว่า แม้มนุษย์จะสามารถประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆ ได้สารพัด แต่ก็ยังไม่สามารถประดิษฐ์เครื่องขัดเกลากิเลสของตนเองได้เลย ตรงกันข้าม ยิ่งเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ดูเหมือนมนุษย์ก็ยิ่งมีความโลภมากขึ้น มีการทำลายล้างกันมากขึ้น มีอาการหลงใหลยึดติดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น  และยิ่งมนุษย์เรียนรู้เทคโนโลยีได้กว้างไกลขึ้นเพียงใด ก็ยิ่งรู้จักตัวเองน้อยลงเพียงนั้น กล่าวคือ ในขณะที่คนคนหนึ่งสามารถใช้นิ้วกดปุ่มต่าง ๆ  บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่วนั้น  เขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่านิ้วมือทั้ง ๑๐ นิ้วมีข้อกี่ข้อ และใจของเขากำลังคิดสร้างสรรค์หรือคิดทำลายกันแน่

ศาสนามิได้ปฏิเสธเทคโนโลยี แต่มีทัศนะว่ายอดของความรู้นั้น คือ การรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้  ในขณะที่เทคโนโลยียังไม่สามารถสร้างเครื่องขัดเกลากิเลสของมนุษย์ได้นั้น  การรู้จักตนเอง ก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการควบคุมตนเอง เพื่อขัดเกลากิเลสอันเป็นต้นตอของความทุกข์ทั้งมวลได้อย่างวิเศษที่สุด

 

คู่มือตำแหน่งช่าง แผนกช่างปรับ กงน.ฝบก.รร.นร.

คู่มือตำแหน่งช่าง  แผนกช่างปรับ กงน.ฝบก.รร.นร.

๑. ยศ/ชื่อ – สกุล  พ.จ.อ.วิโรจน์  เพิ่มพอพิศ   ตำแหน่ง ช่างแผนกช่างปรับ กงน.ฝบก.รร.นร.

๒. หน้าที่หลัก 

๒.๑.  ช่วยเหลือประจำแผนก รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการทำวัสดุและการปรับแต่ง

๒.๒.  ดูแลและบำรุงรักษารับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๒.๓.  ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง

๒.๔.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓.ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ :

๓.๑.  ช่วยเหลือประจำแผนก รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการทำวัสดุและการปรับแต่ง

๓.๒.  ดูแลและแนะนำการใช้เครื่องมือให้กับนักเรียนในระหว่างฝึกปฏิบัติ

๓.๒.๑. การดูแบบชิ้นงาน/การใช้เครื่องมือช่าง/การใช้เครื่องมือวัด

๓.๒.๒. การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติ

๓.๒.๓. ลักษณะท่าทางการฝึกปฏิบัติ/เป็นพี่เลี้ยงนักเรียนระหว่างฝึกปฏิบัติ

๓.๓  ดูแลและบำรุงรักษารับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๓.๔  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ได้แก่ ติดตั้ง/ซ่อมทำ