คู่มือปฏิบัติงานประจำตำแหน่ง รอง หก.กถจ.รร.นร.

หน้าที่หลัก

  1. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากอง ให้ช่วยดำเนินการ  ควบคุม ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์
  2. ช่วยหัวหน้ากองบริหารหน่วยให้สามารถดำเนินการบรรลุภารกิจ ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยในทุกด้าน

หน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย

  1. การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตามคำสั่ง รร.นร. (เฉพาะ) ที่ 730/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รร.นร. (RTNA-PMQA)
  2. การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ตามคำสั่ง …………