คู่มือปฎิบัติ

หน้าที่รับผิดชอบ

ซ่อมบำรุง เตรียมการ และใช้เครื่องมือทดลองปฏบัติการในกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกองวิชา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

ดูแลรักษา เครื่องมือทดลองปฏิบัติการให้สามารถใช้ราชการได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วุฒิการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

ประสบการณ์

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรอาชีพ เลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก