คู่มือประจำตำแหน่ง ชอล.กวกด.ฯ(พ.จ.อ.ณัฐกรฯ)

คู่มือประจำตำแหน่ง ชอล.กวกด.ฝศษ.รร.นร.

 

๑. ยศ/ชื่อ – สกุล  พ.จ.อ.ณัฐกร พันธุ์ภูคำ  ตำแหน่ง ชอล.กวกด.ฝศษ.รร.นร.

๒. หน้าที่หลัก 

๒.๑. ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องฝึกจำลองการเดินเรือ

๒.๒ ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการฝึกเกี่ยวกับวิชาการเรือ เดินเรือ

๓. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

๓.๑ ดูแลรักษา จัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์และซ่อมบำรุง เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการฝึกเกี่ยวกับวิชาการเรือ เดินเรือ  รวมทั้ง  เครื่องฝึกจำลองการเดินเรือ ดูแลป้องกันภัยต่างๆอันอาจเกิดขึ้นกับพัสดุครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ อันได้แก่ การโจรกรรม

๓.๒ สนับสนุนการเรียนการสอนของครู – อาจารย์ ที่สอนวิชาการเรือและเดินเรือ

๔. หน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑ ควบคุมดูแลทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์สาย อล.

๔.๒ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

คู่มือประจำตำแหน่ง ชอล.(พ.จ.อ.ณัฐกร พันธุ์ภูคา)

คู่มือประจำตำแหน่งครูฝึก กวกด.ฯ(ร.อ.นพภาฯ)

คู่มือประจำตำแหน่ง ครูฝึก กวกด.ฝศษ.รร.นร.

 

๑. ยศ/ชื่อ – สกุล  ร.อ.นพภา เหรียญบุบผา  ตำแหน่ง ครูฝึก กวกด.ฝศษ.รร.นร.

๒. หน้าที่หลัก 

๒.๑ ทำหน้าที่เป็นครูฝึกวิชาการเรือ ๑,๒

๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

    ๓.๑ วางแผนและดำเนินการฝึก นนร. วิชาการเรือ ๑,๒ รวมทั้งวิชาอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ ประเมินผลการฝึกและจัดทำเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน คู่มือ ครู – อาจารย์ ของ รร.นร.

๔. หน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑ ควบคุมดูแลทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์สาย พธ. ของ กวกด.ฯ

คู่มือประจำตำแหน่งครูฝึก (ร.อ.นพภา เหรียญบุบผา)