การเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA

ข้อกำหนดในการเขียนเอกสารอ้างอิง สำหรับวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ

 การอ้างอิงมี 2 ส่วนคือ

1.การอ้างอิงในส่วนเนื้อหาบทความ   กำหนดให้ทำแบบการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาบทความ

2.การลงรายการบรรณานุกรมท้ายบทความ กำหนดให้ทำแบบ APA

คู่มือการเขียน AP – 1

คู่มือการเขียน APA 6th New