คู่มือการปฏิบัติงาน พ.จ.อ.จารุพันธ์ บรรจงปรุ

มีหน้าที่จัดทำหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ

จัดทำคำสั่ง รร.นร.

ตรวจกำกับวินัยทหาร พลบริการ บก.รร.นร.

รับผิดชอบ ควบคุมความประพฤติ

การปฏิบัติงานของ พลบริการ บก.รร.นร.