งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ

งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เป็นบริการที่บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จะช่วยให้คำแนะนำและบริการตอบคำถามแก่ผู้ใช้ ทั้งคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด และคำถามที่ต้องค้นหาคำตอบจากทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ในห้องสมุด

Workflow-งานตอบคำถาม

งานทะเบียนสมาชิกห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ

งานทะเบียนสมาชิกห้องสมุด เป็นงานที่จัดการข้อมูลทั้งข้อมูลส่วนตัวสมาชิก รวมไปถึงข้อมูลการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดโรงเรียนนายเรือของสมาชิก

Flow Chart งานทะเบียนสมาชิก