การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า(STABILIZER)

เพื่อให้ผู้ที่ย้ายบรรจุุมาใหม่สามารถใช้งานอุุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดการชำรุดจากการใช้งานที่ผิดขั้นตอนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดทำคู่มือการใช้งานเบื้องต้นให้เข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติงานได้