ขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัยโรงเรียนนายเรือ

 

โรงเรียนนายเรือมีกองทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนหลักจากบริษัทบุญรอดฯ เป็นประจำทุกปี ( 4 แสนบาท/ปี) และจากผู้สนับสนุนอื่น ๆ ที่คอยสนับสนุนให้ครู-อาจารย์ ของโรงเรียนนายเรือได้สามารถทำงานวิจัยและพัฒนาได้ ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่และภารงานของอาจารย์ฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ ที่จะต้องทำงานสอน และพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการทำงานวิจัยควบคู่กันไปด้วย

การนำเสนอของคณะกรรมการวิจัยในที่ประชุม นขต.รร.นร.

คณะกรรมการวิจัยมีหน้าที่จะต้องนำเสนอและรายงานความก้าวหน้าถึงกิจกรรมที่ได้ไปปฏิบัติมาในระหว่างเดือน และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย กิจกรรมการส่งเสริมการวิจัยของครู-อาจารย์ รร.นร. และ นนร. และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ลำดับการนำเสนอจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับคณะกรรมการต่าง ๆ ตัวอย่างไฟล์การนำเสนอสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

บทความแนวคิดทางธรรมเรื่อง”โทษของการไม่รู้คุณ”

—————— โดย  น.ท.สมปอง  วัฒนกูล  อศจ.บก.รร.นร.

มีนิทานเล่าเป็นคติสอนใจไว้ว่า เนื้อสมันตัวหนึ่งถูกนายพรานไล่ล่าหมายจะสังหาร จึงวิ่งหนีสุดชีวิตจนไปพบพุ่มไม้หนาทึบพุ่มหนึ่งกระโดดเข้าไปหลบซ่อนตัวในพุ่มไม้นั้น เมื่อนายพรานตามมาทันแต่มองหาไม่พบก็ผ่านเลยไปทางอื่นเสีย เนื้อสมันเห็นว่าตนเองปลอดภัยแน่แล้ว ก็เกิดความชะล่าใจ ยิ่งเห็นพุ่มไม้ที่อาศัยหลบซ่อนนั้นเต็มไปด้วยยอดและใบอ่อนที่แตกระบัด ก็สำคัญว่าเป็นโชคดีที่มาพบอาหารอันโอชะแล้วและเล็มกินใบไม้นั้นอย่างเพลิดเพลิน จนพุ่มไม้กลับโล่งโปร่งบางไปถนัดตา ฝ่ายนายพรานเมื่อผิดหวังก็เดินกลับมาทางเก่า ได้มองเห็นเนื้อสมันตัวนั้นอีกครั้ง จึงได้สังหารด้วยธนูสมดังใจหมาย ก่อนจะตาย  เนื้อสมันคิดถึงโทษที่ตนได้ทำลายพุ่มไม้ซึ่งเคยช่วยชีวิตไว้ จึงเกิดสำนึกว่า  “นี่แหละ โทษแห่งการทำลายสิ่งที่มีคุณ”

เรื่องนี้ให้ข้อเตือนใจว่า การทำลายสิ่งที่มีคุณ จะมีแต่ความหายนะโดยส่วนเดียว และสิ่งที่มีคุณนั้นก็มีมากหลาย นอกจากบุคคลแล้วยังมีสิ่งอื่น ๆ ที่ชีวิตต้องพึ่งพิงเกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่อาชีพการงาน ผืนแผ่นดินที่อาศัย ป่าไม้ลำธารไปจนถึงสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ผู้ที่มีความสำนึกในคุณของสิ่งเหล่านี้ จะไม่ทำลาย มีแต่คอยอนุรักษ์สร้างสรรค์ให้ดีงามยิ่งขึ้นไป การกระทำเช่นนี้เป็นหลักแห่งความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญข้อหนึ่งที่ใช้ตัดสินความเป็นคนดีหรือคนชั่ว

การที่มนุษย์ทำลายป่าไม้ แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งมีคุณ ด้วยความโลภบ้าง    ด้วยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือมักง่ายบ้าง  ก็เป็นที่ประจักษ์ในปัจจุบันแล้วว่า แท้จริงคือการสร้างความหายนะแก่ตนเองทั้งสิ้น ความกตัญญูรู้คุณต่อบุคคลหรือสิ่งที่มีคุณนี้ จึงไม่ใช่เรื่องผิวเผินที่มีไว้สำหรับสอนเด็กอย่างที่คิดกันเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่ต้องอยู่ในจิตสำนึกของทุกคน หาไม่แล้ว สักวันหนึ่งก็อาจจะมีชะตากรรมเหมือนเนื้อสมันในเรื่องนี้ก็เป็นได้

คู่มือปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ กวฟค.ฝศษ.รร.นร.

คู่มือปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ กวฟค.ฯ(อัตรา จ.อ.)

๑.       ยศ/ชื่อ – สกุล

 

๒. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

๒.๑. จัดเตรียมเครื่องมือทดลอง เครื่องแก้ว สารเคมีต่างๆ ในห้องปฏิบัติการกองวิชาฟิสิกส์และเคมี  ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

๒.๒. เป็นครูฝึกผู้ช่วยด้านการทดลองในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และเคมี  จัดเตรียมตำรา หนังสือเรียน และเอกสารประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  และดำเนินการแจกจ่ายให้ นนร. และเรียกเก็บคืนเมื่อจบภาคการศึกษา

๒.๓. ดูแลความสะอาดเรียบร้อย  และความปลอดภัยในการจัดเก็บเครื่องมือ และสารเคมีต่างๆของห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ /เคมี และห้องเก็บสารเคมีและอุปกรณ์

๒.๔. จัดทำและตรวจสอบบัญชีสารเคมี  อุปกรณ์ เครื่องมือทดลอง เครื่องแก้ว  และเสนอความต้องการ ในการจัดหา หรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดังกล่าว

๒.๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

การสร้างไฟล์ *.bin จากอาดุยโน IDE

ในบางกรณีที่เราต้องการคอมไพล์ไฟล์ที่เราเขียนในแพลตฟอร์มอาดุยโน IDE แต่เราต้องการนำไฟล์ที่ได้จากการคอมไพล์ไปใช้กับโปรแกรมดาวน์โหลดอื่น ๆ มีวิธีการทำได้ดังนี้