คู่มือประจำตำแหน่ง นายทหารธุรการ ฝบก.รร.นร.

คู่มือประจำตำแหน่ง นายทหารธุรการ ฝบก.รร.นร.

๑. ชื่อ – สกุล  ร.อ.สมศักดิ์ สุขพึ่ง…………….  ตำแหน่ง  นายทหารธุรการ.ฝบก.รร.นร.                                

๒. หน้าที่หลัก

๒.๑ ปกครองบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่เสมียนของ บก.ฝบก.รร.นร.

๒.๒ งานด้านธุรการและสารบรรณ

๒.๓ งานด้านกำลังพล

๒.๔ เป็น ผช.นายทะเบียนเอกสารลับ

๒.๕ เกี่ยวกับทะเบียนครุภัณฑ์ของ บก.ฝบก.รร.นร.

๒.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. หน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย

๓.๑ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) (งานประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ฝบก.ฯ)

๓.๒ เป็นผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของ ฝบก.รร.นร.

๓.๓ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบ้านพักอาศัย รร.นร.ตามที่ได้รับมอบหมาย