AAR การสอนออนไลน์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)  ทำให้ต้องปรับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนมาเป็นการสอนออนไลน์ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมต้องเกิดปัญหาในการใช้ Application สัญญาณอินเตอร์เน็ตทั้งของอาจารย์และของนักเรียน การสื่อสาร ถาม-ตอบ การกำกับ ตรวจสอบพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน ดังนั้น หลังจากจบภาคเรียนที่ ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ อาจารย์จึงได้จัดทำ After Action Review (AAR) เพื่อสรุปผลการจัดการเรียนการสอน และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา

AAR การสอนแบบออนไลน์ แคลคูลัส 3

AAR-การสอนแบบออนไลน์ แคลคูลัส 2

AAR น.อ. รศ.อมรเทพ

AAR น.ท.ผศ.พีระพงษ์

AAR-การสอนออนไลน์-เดินเรือ

AAR น.ท.หญิง สายฝน

AAR น.ต.อานนท์

AAR การสอนแบบออนไลน์ คณิตศาสตร์วิศวกรรม

AAR การสอนออนไลน์ คณิตศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล