ลักษณะสำคัญขององค์กร ของ รพ.รร.นร. (ฉบับปี 2559)

ลักษณะสำคัญขององค์กร เป็นการแสดงให้เห็นภาพรวมของหน่วย ซึ่งสามารถบ่งบอกสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติราชการของหน่วย ความสัมพันธ์ที่สำคัญภายในและภายนอกของหน่วย สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการดำเนินการ

ซึ่ง รพ.รร.นร. ได้ดำเนินการปรับข้อมูลลักษณะสำคัญขององค์กร ไปเมื่อต้นปี งป.2559 โดยมีรายละเอียดตาม link ด้านล่าง (File PDF)

ลักษณะสำคัญองค์กร รพ.รร.นร. (ฉบับปี 2559)

ข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งงานของ รพ.รร.นร. ตาม อฉก. (ปี 2559)

เป็นการอธิบายลักษณะงานที่มีอยู่ในอัตราตาม อฉก.ของ รพ.รร.นร.

ซึ่งเป็นงานบริการทางการแพทย์ ตามลักษณะโครงสร้างและตำแหน่งงานที่มีอยู่เดิมตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง รพ.รร.นร. โดยโครงสร้างดังกล่าวสามารถตอบสนองได้เพียงพันธกิจที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้รับบริการแต่เพียงด้านเดียว ยังไม่รวมถึงงานด้านอำนวยการและงานด้านการสนับสนุนอื่นๆ ของ รพ.รร.นร.

โดยมีรายละเอียด ตามที่ Link ข้อมูลไว้ด้านล่าง (File PDF)

โครงสร้างตำแหน่งงานตาม อฉก.

ข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งงาน รพ.รร.นร. ที่ต้องการ (ฉบับปี 2559)

เป็นการอธิบายลักษณะงานที่ไม่มีอยู่ในอัตราตาม อฉก.ของ รพ.รร.นร.

แต่มีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน

ซึ่งเป็นงานในเชิงงานอำนวยการและงานสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ รพ.รร.นร. สามารถดำเนินการได้ตามพันธกิจของหน่วยในปัจจุบัน

โดยมีรายละเอียด ตามที่ Link ข้อมูลไว้ด้านล่าง (File PDF)

โครงสร้างตำแหน่งงานงานที่ต้องการจริง

 

ซึ่งปัจจุบัน งานในโครงสร้างดังกล่าว ได้มอบหมายและกระจายภาระหน้าที่ให้กำลังพลประจำ รพ. ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพลาง อีกตำแหน่งหนึ่ง