ข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งงาน รพ.รร.นร. ที่ต้องการ (ฉบับปี 2559)

เป็นการอธิบายลักษณะงานที่ไม่มีอยู่ในอัตราตาม อฉก.ของ รพ.รร.นร.

แต่มีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน

ซึ่งเป็นงานในเชิงงานอำนวยการและงานสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ รพ.รร.นร. สามารถดำเนินการได้ตามพันธกิจของหน่วยในปัจจุบัน

โดยมีรายละเอียด ตามที่ Link ข้อมูลไว้ด้านล่าง (File PDF)

โครงสร้างตำแหน่งงานงานที่ต้องการจริง

 

ซึ่งปัจจุบัน งานในโครงสร้างดังกล่าว ได้มอบหมายและกระจายภาระหน้าที่ให้กำลังพลประจำ รพ. ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพลาง อีกตำแหน่งหนึ่ง

คู่มือตำแหน่งช่างแผนกช่างไม้กงน.ฝบก.รร.นร.

 

คู่มือตำแหน่งช่างแผนกช่างไม้กงน.ฝบก.รร.นร.

๑. ยศ/ชื่อ – สกุล  พ.จ.อ.องอาจ  สังข์ทองตำแหน่ง ช่างแผนกช่างไม้กงน.ฝบก.รร.นร.

๒. หน้าที่หลัก 

๒.๑ ช่วยเหลือประจำแผนก รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านงานเอกสารต่างๆ

๒.๒ ดูแลและบำรุงรักษารับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๒.๓ ปฏิบัติงานช่างไม้ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓.ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ :

๓.๑ ช่วยเหลือประจำแผนก รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเอกสารต่างๆ

๓.๒ ดูแลและบำรุงรักษารับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๓.๓ปฏิบัติงานอื่น ๆ ขัดไม้/ ทาสี/ติดตั้ง/ซ่อมทำสนับสนุนงานไม้ต่างๆภายในหน่วย

คู่มือตำแหน่งช่างแผนกช่างไม้ กงน.ฝบก.รร.นร.

 

คู่มือตำแหน่งช่างแผนกช่างไม้กงน.ฝบก.รร.นร.

๑. ยศ/ชื่อ – สกุล  พ.จ.อ.นิธิศพงศ์  วงษ์พันธรรมตำแหน่ง ช่างเขียนแบบกงน.ฝบก.รร.นร.ช่วยราชการแผนกช่างไม้ฯ

๒. หน้าที่หลัก 

๒.๑ ปฎิบัติงานด้านงานสี/งานไม้ทุกชนิด

๒.๒ ดูแลและบำรุงรักษารับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๒.๓ ปฏิบัติงานช่างไม้ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓.ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ :

๓.๑ ปฎิบัติงานด้านงานสี/งานไม้ทุกชนิด

๓.๒ ดูแลและบำรุงรักษารับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๓.๓ปฏิบัติงานอื่น ๆ ขัดไม้/ ทาสี/ติดตั้ง/ซ่อมทำสนับสนุนงานไม้ต่างๆภายในหน่วย

คู่มือประจำตำแหน่ง ประจำแผนกช่างไม้ กงน.ฝบก.รร.นร.

คู่มือประจำตำแหน่ง ประจำแผนกช่างไม้ กงน.ฝบก.รร.นร.

๑. ยศ/ชื่อ – สกุล  ร.อ.สมบัติ  ศักดิ์สิทธิ์ ประจำแผนกช่างไม้กงน.ฝบก.รร.นร.

๒. หน้าที่หลัก 

สนับสนุนการซ่อมทำให้กับ นขต.รร.นร.และผู้บังคับบัญชาชั้นสูงตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ :

๓.๑การกำกับดูแลและควบคุมในการซ่อมทำงานอื่นๆให้กับ นขต.รร.นร.และผู้บังคับบัญชาชั้นสูงตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๑.๑การตรวจสอบงานที่ไดรับมอบหมาย

๓.๑.๒ จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์

๓.๑.๓ ดำเนินการซ่อมทำ

๓.๒กำกับดูแลข้าราชการในแผนกฯในเรื่องต่างๆ ระเบียบ วินัย และการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ประจำปี งป.60

คณะทำงานการจัดการความรู้ รร.นร.นำทีมโดย พล.ร.ต.หญิง พรทิพย์ เมฆลอย ผทค.ทร. ไปนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ประจำปี งป.60 เมื่อ 7 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุม 2 บก.ทร. ต่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลการจัดการความรู้ของ ทร. โดย รร.นร.นำเสนอ “การปรับกระบวนทัศน์ (paradigm shift) เพื่อพัฒนาสู่ RTNA 4.0” หรือยกระดับ รร.นร.สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรนวัตกรรม และองค์กรขีดสมรรถนะสูง  เป็นการแสดงการขับเคลื่อนแบบก้าวกระโดด โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ตามนโบาย Thailand 4.0  ในบริบทของสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง