ลักษณะสำคัญขององค์กร ของ รพ.รร.นร. (ฉบับปี 2559)

ลักษณะสำคัญขององค์กร เป็นการแสดงให้เห็นภาพรวมของหน่วย ซึ่งสามารถบ่งบอกสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติราชการของหน่วย ความสัมพันธ์ที่สำคัญภายในและภายนอกของหน่วย สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการดำเนินการ

ซึ่ง รพ.รร.นร. ได้ดำเนินการปรับข้อมูลลักษณะสำคัญขององค์กร ไปเมื่อต้นปี งป.2559 โดยมีรายละเอียดตาม link ด้านล่าง (File PDF)

ลักษณะสำคัญองค์กร รพ.รร.นร. (ฉบับปี 2559)