กระซับแผนกเตรียมการ กพล. กรม นนร. รอ. รร.นร.

  1. มีหน้าที่ดูแลอุปกรณ์กีฬาและสถานที่สนามกีฬาใน รร.นร.
  2. จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนของนักเรียนนายเรือ
  3. สอนวิชามวยไทยและต่อสู้ป้องกันตัวแก่ นักเรียนนายเรือ
  4. สอนวิชาทัศนสัญญาณแก่นักเรียนนายเรือ
  5. ดูแลสถานที่อาคารพลศึกษา ๑ และ ๒ เสาธงของ รร.นร.
  6. จัดเก็บธงราชนาวีและธงสัญญาณ/ธงตำแหน่งต่างๆ
  7. จัดเก็บและเสนอความต้องการอุปกรณ์กีฬา

ข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งงานของ รพ.รร.นร. ตาม อฉก. (ปี 2559)

เป็นการอธิบายลักษณะงานที่มีอยู่ในอัตราตาม อฉก.ของ รพ.รร.นร.

ซึ่งเป็นงานบริการทางการแพทย์ ตามลักษณะโครงสร้างและตำแหน่งงานที่มีอยู่เดิมตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง รพ.รร.นร. โดยโครงสร้างดังกล่าวสามารถตอบสนองได้เพียงพันธกิจที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้รับบริการแต่เพียงด้านเดียว ยังไม่รวมถึงงานด้านอำนวยการและงานด้านการสนับสนุนอื่นๆ ของ รพ.รร.นร.

โดยมีรายละเอียด ตามที่ Link ข้อมูลไว้ด้านล่าง (File PDF)

โครงสร้างตำแหน่งงานตาม อฉก.