ตัวอย่างการขึ้นเรื่องขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผน

ตัวอย่าง 1 ขออนุมัติจัดกิจกรรม

ขออนุมัติจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

ตัวอย่าง 2 ทำเป็นโครงการ

อนุมัติโครงการ ลปรร.

ตัวอย่าง 3 การเขียนโครงการ

โครงการวิเคราะห์ความคิดเห็น ความต้องการ ฯ ผู้รับบริการของ รร.นร. (หน่วยผู้ใช้)

ตัวอย่าง 4 แบบฟอร์มประกอบการรายงานผลการดำเนินการ

ฟอร์มองค์ความรู้ 62

เมื่อเสร็จงานแล้ว ทำเรื่องเบิกเงินโดยเสนอตรงถึง กง.บก.รร.นร. พร้อมแนบหลักฐานใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ตัวอย่าง 4 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ใบรับรองแทนใบเสร็จ

แผนการจัดการความรู้ รร.นร.ประจำปี งป.62

เรียน นขต.รร.นร./ผู้เกี่ยวข้อง

ตามที่ รร.นร.ได้อนุฒัติแผนการจัดการความรู้ของ รร.นร.ประจำปี งป.๖๒ มาแล้วนั้น ขอให้ นขต.รร.นร.ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมในส่วนเกี่ยวข้องตามกรอบวงเงินที่ได้อนุมัติ โดยให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

1.วัตถุประสงค์

2. แนวทางกำดำเนินการ

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4. วัน เวลา สถานที่ ที่จะดำเนินการ

5. รายชื่อผู้ที่ร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน

6.ค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงอาหารว่าง และอาหารกลางวัน

7.กำหนดการรายงานผลการดำเนินการ

โดยเสนอ รร.นร.(ผ่านฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ/น.อ.หญิง ผศ.ขนิษนาฏฯ)

ขออนุมัติแผนการจัดการความรู้ รร.นร. ประจำปี งป.๖๒

แผนการจัดการความรู้ของ รร.นร.

การจัดการความรู้ของ รร.นร.ได้จัดทำแผนการจัดการความรู้รายปี ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทร.  นโยบาย ทร.  แผนยุทธศาสตร์ รร.นร.ปี ๕๘ – ๖๗  และนโยบาย ผบ.รร.นร.  รวมทั้งความต้องการของหน่วยผู้รับผลลผลิตของ รร.นร.  ซึ่งแผนการจัดการความรู้ดังกล่าว ได้บูรณาการแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงเข้าไว้ด้วยกัน  ภายใต้งบประมาณที่ ทร.จัดสรรให้ในแต่ละปี

ซึ่งการขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้ มีผู้รับผิดชอบคือคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของ รร.นร. แต่งตั้งตามคำสั่งโรงเรียนนายเรือ ซึ่่งมีการทบทวนคำสั่งตามห้วงเวลาที่เหมาะสม

ขออนุมัติแผนการจัดการความรู้ รร.นร. ประจำปี งป.๖๒

ขออนุมัติแผนการจัดการความรู้ รร.นร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ขออนุมัติแผนการจัดการความรู้ของ รร.นร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ขออนุมัติแผนการจัดการความรู้ของ ทร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ขออนุมัติโครงการ การพัฒนาสู่ RTNA 4.0