คู่มือประจำตำแหน่ง เสมียน กววศ.ฝศษ.รร.นร. (พ.จ.อ.วันชัย จันทร์รอด)

คู่มือประจำตำแหน่ง เสมียน กววศ.ฝศษ.รร.นร.

๑. พ.จ.อ.วันชัย  จันทร์รอด ตำแหน่ง เสมียน กววศ.ฝศษ.รร.นร.

๒. หน้าที่หลัก

๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่รับ – ส่ง เอกสารทางธุรการ

๒.๒ จัดทำ จัดเก็บ เอกสารทางธุรการ

๒.๓ ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒.๕ ตรวจสอบบัญชีพล เพื่อเสนอ ฝศษ.ฯ ทุกวัน

 

๓. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

๓.๑ ปฏิบัติงานในการรับ – ส่ง หนังสือทางธุรการ ตามลำดับความเร่งด่วน เพื่อให้ทันตามเวลาที่กำหนด

๓.๒ จัดทำเอกสาร ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ทันตามกำหนดเวลา

๓.๓ จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ เพื่อสะดวกในการค้นหา

๓.๔ ติดต่อประสานงานในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้ ครู – อาจารย์ ถ้ามีการร้องขอ