ประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งป.64

การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งป.64

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งป.64 และศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประเมินผลการฝึกหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งป.64

ความพึงพอใจในการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา 2564

ความพึงพอใจในการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา 2564

มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อประเมินความพึงพอใจในการทำสัญญาเข้าเป็น นนร. ประจำปีการศึกษา 2564 และเพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำสัญญาเข้าเป็น นนร.ครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความพึงพอใจในการทำสัญญาเข้าเป็น นนร.ประจำปีการศึกษา 2564

รายงานการติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปีการศึกษา 2561

การติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปีการศึกษา 2561

มีวัตถุประสงค์การวิจัย 4 ประการ ได้แก่

1) เพื่อประเมินความพึงพอใจในคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ

2) เพื่อศึกษาการนำความรู้ที่ได้จากหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือไปใช้ในการปฏิบัติงาน

3) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนในโรงเรียนนายเรือ

4) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการฝึกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ

รายงานการติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.นร. ปีการศึกษา 2561

 

มือใหม่…ประเมินผลการปฏิบัติหลังเสร็จสิ้นโครงการ

มือใหม่…ประเมินผลการปฏิบัติหลังเสร็จสิ้นโครงการ

การประเมินผลการปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นการมุ่งตรวจสอบหรือจับผิดการปฏิบัติ แต่มีเป้าประสงค์หลักคือ ต้องการข้อมูลที่บ่งชี้ว่าโครงการที่ดำเนินการนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ รวมถึงเป็นการศึกษาว่าในการปฏิบัติมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องอะไรบ้าง สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาโครงการต่อไป
สำหรับผู้ที่ไม่เคยทำ สามารถทำได้ง่าย ๆ ตามนี้
มือใหม่…ประเมินผลการปฏิบัติหลังเสร็จสิ้นโครงการ