การจุดเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา โดย น.ท.สมปอง วัฒนกูล อศจ.บก.รร.นร.

การจุดเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา

โดย  น.ท.สมปอง  วัฒนกูล  อศจ.บก.รร.นร.

ธรรมเนียมการจุดเทียนบูชานั้น จะต้องเริ่มต้นจุดเล่มที่ตั้งทางด้านขวาพระหัตถ์ของพระพุทธรูปก่อน แล้วจึงจุดเล่มที่ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายถัดมา ซึ่งก็ตรงกับหลักนิยมสากลที่ว่า เมื่อจะทำอะไรที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ในโอกาสเดียวกัน ก็จะต้องเร่ิมจากทางขวามือเป็นอันดับแรก  เหมือนอย่างการเข้าแถวของทหาร ก็จะต้องยึดขวามือเป็นหลักในการจัดแถว แม้การนั่งเรียงลำดับอาวุโสของพระสงฆ์ ก็ต้องเริ่มต้นจากทางขวามือเช่นเดียวกัน

เคยเห็นประธานในพิธีบางท่านจุดเทียนที่ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายพระหัตถ์ของพระพุทธรูปก่อน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่รู้ธรรมเนียมก็ได้ หรือรู้เหมือนกันแต่ไม่รู้ชัด คือ รู้ว่าจะต้องจุดเล่มขวามือก่อน แต่เข้าใจว่าเป็นขวามือของตัวเอง  จึงทำให้จุดเทียนไม่ถูกตามธรรมเนียม

แม้เรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องสำคัญของพิธี หมายความว่า แม้จะจุดสลับกันก็ไม่ถึงกับทำให้พิธีเสียแต่ประการใด  แต่ถ้าได้จุดให้ถูกต้องตามธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันมาจนเป็นวัฒนธรรมทางศาสนาแล้ว ก็จะไม่มีใครตำหนิได้