สารจาก CKO


โรงเรียนนายเรือมีอายุกว่าร้อยปี ซึ่งบรรพบุรุษของพวกเรา สามารถดำรงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียนนายเรือ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมจวบจนปัจจุบัน  แต่สถานการณ์ต่าง ๆ ไม่เหมือนอดีตที่ผ่านมา การพัฒนาแบบก้าวกระโดดเป็นสิ่งจำเป็น  ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ ทำให้การปรับตัวของคนเรา รวมทั้งหน่วยงานเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การพัฒนาต้องให้รวดเร็วพอ ๆ กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี   นายทหารชั้นสัญญาบัตรหลัก ซึ่งเป็นผลผลิตของโรงเรียนนายเรือ ต้องเป็นผู้ที่สามารถดำรงชีวิต และปฏิบัติราชการภายใต้การเปลี่ยนแปลงแบบ Disruptive ได้เป็นอย่างดี สามารถนำพาโรงเรียนนายเรือ และกองทัพเรือให้ไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันเป็นยุคที่มีการแข่งขันสูง ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายุคนี้เป็นยุคของการปฏิบัติงานบนฐานความรู้ และยุคเทคโนโลยี  ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาโรงเรียนนายเรือสู่องค์กรคุณภาพ  เป็นเรื่องที่เราต้องทำหลายๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน ที่สำคัญคือการสร้างฐานความรู้เป็นต้นทุนในการปฏิบัติงาน เราจึงต้องมีการจัดการความรู้ทั้งตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดการความรู้ยังมีส่วนเสริมสร้างการมีส่วนร่วม การเชื่อมโยงบุคลากรสาขาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ที่จะนำไปสู่พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  ยิ่งหากเราต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ ยิ่งต้องให้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก ซึ่งพวกเราต้องเข้าใจทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน