บทความแนวคิดทางธรรมเรื่อง “เงินกับงู” โดย น.ท.สมปอง วัฒนกูล อศจ.บก.รร.นร.

เมื่อพูดถึงเงินกับงู คนทั่วไปจะเกิดความรู้สึกแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ เมื่อพูดถึงเงิน ใจจะพองโต เกิดความอยากได้อยากครอบครองขึ้นมาทันที เพราะเห็นว่าเงินเป็นแก้วสารพัดนึก  บันดาลให้ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนา ในขณะที่เมื่อพูดถึงงู จะเกิดอาการขนลุกขนพอง เกลียดกลัวอยากหลีกหนีให้ไกล เพราะกลัวในพิษร้ายหรือไม่ก็เพราะความขยะแขยง

การว่ายน้ำท่าต่าง ๆ และการลอยตัว

เนื้อหาในเรื่องนี้จะเป็นไฟล์วีดีโอเกี่ยวกับการว่ายน้ำท่าต่างๆ และการลอยตัว โดยจะเป็นการแนะนำท่าว่ายน้ำ และการลอยตัวประกอบซีดีโอเพื่อความเข้าใจและเห็นตัวอย่างอย่างชัดเจน

เทคนิคการเล็งปืนพก 86 (.45 นิ้ว)

วิธีการเล็ง

1.เล็งผ่านศูนย์หลังให้เห็นยอดศูนย์หน้าและให้ยอดศูนย์หน้าอยู่กึ่งกลางศูนย์หลังเสมอกับบากศูนย์หลังเรียกว่า”ศูนย์พอดี”

2.เอาศูนย์พอดีเล็งที่่เป้าแตะที่ขอบวงกลมดำทิศ 6 นาฬิกา เรียกว่า “ศูนย์นั่งแท่น”

คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งประจำแผนกเตรียมการ กพล.กรม นนร.รอ.(น.ต.)

หน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตงาน (อัตรา น.ต.)

  1. ช่วยเหลือหัวหน้าแผนกในการวางแผน และดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ สำหรับใช้ฝึกสอนกีฬาให้กับ ครูพลศึกษาตามที่ร้องขอ
  2. ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์การสอนวิชาการสื่อสารทางทัศนสัญญาณ ให้กับครูผู้สอนตามที่ร้องขอ
  3. ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนนายเรือ
  4. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

การสอบป้องกันโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าภาคเรียนที่ ๑

เกริ่นนำ

การสอบป้องกันของวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าประจำภาคเรียนต้นนี้ นนร. จะต้องทำชิ้นงานจนเสร็จ แต่อาจจะยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ๑๐๐%