คู่มือตำแหน่งช่าง แผนกช่างปรับ กงน.ฝบก.รร.นร.

คู่มือตำแหน่งช่าง  แผนกช่างปรับ กงน.ฝบก.รร.นร.

๑. ยศ/ชื่อ – สกุล  พ.จ.อ.วิโรจน์  เพิ่มพอพิศ   ตำแหน่ง ช่างแผนกช่างปรับ กงน.ฝบก.รร.นร.

๒. หน้าที่หลัก 

๒.๑.  ช่วยเหลือประจำแผนก รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการทำวัสดุและการปรับแต่ง

๒.๒.  ดูแลและบำรุงรักษารับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๒.๓.  ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง

๒.๔.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓.ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ :

๓.๑.  ช่วยเหลือประจำแผนก รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการทำวัสดุและการปรับแต่ง

๓.๒.  ดูแลและแนะนำการใช้เครื่องมือให้กับนักเรียนในระหว่างฝึกปฏิบัติ

๓.๒.๑. การดูแบบชิ้นงาน/การใช้เครื่องมือช่าง/การใช้เครื่องมือวัด

๓.๒.๒. การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติ

๓.๒.๓. ลักษณะท่าทางการฝึกปฏิบัติ/เป็นพี่เลี้ยงนักเรียนระหว่างฝึกปฏิบัติ

๓.๓  ดูแลและบำรุงรักษารับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๓.๔  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ได้แก่ ติดตั้ง/ซ่อมทำ