งานเสมียนแผนกยุทธโยธา กบก.ฝบก.รร.นร.

  1. รับหนังสือออกหนังสือภายนอก และภายใน
  2. ประเมินพนักงานราชการ
  3. รายงานที่ดิน และราชพัสดุ
  4. เตรียมงานพิธีต่าง ๆ ให้ช่างโยธา
  5. เบิกโอทีให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
  6. เก็บหนังสือราชการในแต่ละปี