ภาระงาน: จนท.ห้องปฏิบัติการ กววอ.

หน้าที่ภาระงาน จนท.ห้องปฏิบัติการ กววอ.ฝศษ.รร.นร.

พ.จ.อ.อำนาจ พุ่มบางป่า

๑.  เป็นครูฝึกผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงานสำรวจด้านต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการอุทกศาสตร์และในพื้นที่งานสำรวจ

๒.  ดูแล รักษา และซ่อมบำรุงพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดเตรียมเครื่องมือทดลอง รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการสำรวจ

สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการกองวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร์ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

๓.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

– ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ:

๑.  ดำเนินการช่วยฝึก นนร. ด้านการปฏิบัติงานสำรวจต่างๆในห้องปฏิบัติการอุทกศาสตร์ และในพื้นที่งานสำรวจ ช่วยประเมินผลการฝึก และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

๒.  จักทำทะเบียนควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดเตรียมเครื่องมือทดลอง รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในห้องปฏิบัติการกอง

วิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร์ ดูแล รักษา และซ่อมบำรุงให้มีสภาพพร้อมใช้งาน กรณีไม่สามารถซ่อมบำรุงเองได้ ต้องเสนอให้หน่วยเทคนิคดำเนินการซ่อมทำ หรือพิจารณาขอจำหน่ายบัญชีต่อไป

๓.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย