การเปลี่ยนผ่านหลักสูตร รร.นร. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) เป็น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

  1. การเปลี่ยนผ่านหลักสูตร รร.นร. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) เป็น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

 

โดย น.ต. ผศ.สันติ  งามเสริฐ  อาจารย์ ฝศษ.รร.นร.